Vergi revizyonu

Revizyon Hizmetleri grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir.

Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir. Buna ilave olarak, başta vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili mevzuat alanlarındaki değişiklikler hazırlanan sirkülerler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak müşterilerimize posta veya e-mail yoluyla ulaştırılır.

Revizyon hizmetleri neler sağlar?

1. Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu  ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü

2. Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin

 • Tahakkuklarının doğruluğu
 • Muhasebe kayıtları ile tutarlılığı
 • Aritmetik ve oransal doğruluğu
 • Zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü

3. Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek

 • Brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak
 • Kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak
 • Ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri

4. Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile

 • Usule uygunluk
 • Aritmetik doğruluk
 • Muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri

5. Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek

 • Evrak düzeni
 • Kanuni süreler
 • İçerik dikkate alınarak kontrolü

6. Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğlerine uygunluğunun kontrolü

7. Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü

8. Revizyon sonucundaki tespit ve önerilerin yönetime rapor halinde sunulması