Vergi danışmanlığı ve tam tasdik

Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri, grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir. Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir. Buna ilave olarak, başta vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili mevzuat alanlarındaki değişiklikler hazırlanan sirkülerler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak müşterilerimize posta veya e-posta yoluyla ulaştırılır.

Sunduğumuz vergi danışmanlığı ve tasdik hizmetleri temel olarak 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Katma Değer Vergisi iade raporu
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor
 • Sermayeye ilave edebilecek bilanço kalemlerinin tespitine ilişkin rapor
 • Şirket birleşme, b.lünme ve nevi değişikliklerinde TTK kapsamındaki YMM Tespit Raporları
 • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdikine ilişkin rapor
 • Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan diğer işlemler
 • Özel Tüketim Vergisi İade Raporu

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Bireysel ve kurumsal genel mali müşavirliği
 • Şirket birleşme, b.lünme, nevi değişikliği ve satın almalarına ilişkin vergi danışmanlığı, vergi risk incelemeleri
 • Vergi incelemesi danışmanlığı
 • Vergi uzlaşmaları danışmanlığı
 • Vergi davaları danışmanlığı (dilekçe hazırlama ve dava süresince)
 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı, kurulması, denetimi ve uygulanması
 • Şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş muhasebe denetimi
 • Yolsuzluk denetimi
 • Vergi yükünü azaltan yasal teşvik, istisna ve muafiyetler hakkında danışmanlık
 • Mali karlılık analizleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
 • Muhasebe departmanı çalışanlarının eğitimi ve mesleki yetkinliklerinin test edilmesi
 • Yabancı Sermaye, Teşvik, Yatırım, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık
 • Teşvik mevzuatı ve teşvik başvuruları hakkında danışmanlık
 • Mali mevzuattaki değişikliklerin ve özellik arz eden konulardaki mali yorum ve işlemlerin sirkülerler vasıtasıyla duyurulması

Revizyon Hizmetleri

 • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü
 • Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin kontrolü
 • Personel bordrolarının test edilmesi
 • Şirketin düzenlediği satış faturalarının kontrol edilmesi, gelir ve gider hesaplan ile tahakkuklarının kontrol edilmesi
 • Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygunluğunun kontrolü
 • Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak başta muhasebe prensipleri ve vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde örnekleme yöntemi ile kontrolü
 • Revizyon sonucundaki tespit ve önerilerin yönetime rapor halinde sunulması

Document

Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri