KDV İadesi

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

 Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler, 13. maddede belirtilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler,  Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir.

Yine KDV kanununun 9. Maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve  teslimlerden doğan iadeler, 19/2. Maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler ile 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile iade alınabilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi  de hizmet kapsamımız içindedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde;

 Katma Değer Vergisi iadesini nakden veya mahsuben  alma olanağı bulunan firmaların iade talep edebilmeleri için KDV uygulama genel tebliğince her iade türü için ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan listelerin Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu sistem formatında hazırlanıp internet vergi dairesi sistemine yüklenilmesi gerekmektedir.

Söz konusu listelerin hazırlanması, iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları departmanımızca verilmekte olan hizmetlerdir.

 Hizmetlerimiz

  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
  • Nakden veya mahsuben iade  işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması.
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında  hazırlanıp sisteme yüklenmesi.
  • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi.
  • Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması.
  • Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında tecil terkin veya iadelere  ilişkin YMM raporlarının hazırlanması.
  • Her iade türündeki KDV iadesindeki usul ve esaslarla,  iadelerde dikkat edilecek hususlar ile özellikli durumlara ilişkin  eğitimlerin verilmesi.
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi.