Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Taslak Kurumlar Vergisi Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

28.04.2021

Finansman gider kısıtlaması uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. Maddesinin (i) bendinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede belirtildiği üzere, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hariç olmak üzere, yabancı kaynakları, öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma uygulanmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, yabancı kaynaklara ilişkin, kur farkı, vade farkı, faiz, komisyon vb. adlar altında yapılan gider ya da maliyet unsurları toplamının %10’u Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır. Söz konusu düzenlemenin detaylarına ilk taslak tebliğ ile ilgili yazımızda daha önce yer verilmişti.

Taslak tebliğde yapılan değişikliklerle tebliğin önceki halinden akılda kalan sorular yanıt bulmuştur. Söz konusu taslak tebliğde yer alan değişiklikler şu şekilde başlıklandırılabilir.

Yatırım kavramının tanımı yapılmıştır.

Yeni tebliğde yapılan açıklamalara göre;

“-Yatırım: İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine ilişkin olarak “Yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetleri ifade etmektedir.”

Bu açıklama ile yatırım kavramı içine tüm sabit kıymetler dahil edilmiştir. Dolayısıyla sabit kıymetlerin maliyetine zorunlu ya da ihtiyari olarak eklenen finansman veya maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

1/1/2013 tarihinden önce yapılan borçlanmalara ilişkin finansman giderlerinin durumu netleştirildi.

Finansman gider kısıtlaması uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. Maddesinin i bendine 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş fakat oranının belirlenmemesi sebebiyle bugüne kadar uygulanmamıştı.

Yeni tebliğde yapılan açıklamalara göre, kanun hükmü 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olduğundan, finansman gider kısıtlaması bu tarihten sonra sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin olarak 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanacaktır.

 

Gider Kısıtlaması Kapsamına Giren Yabancı Kaynaklara İlişkin Gider Ya da Maliyet Unsurlarına İlişkin Açıklamalar Genişletilmiştir.

Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerektiği belirtilmiş, yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olmadan doğan teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masraflarının finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamına dahil olmayacağı belirlenmiştir.

Finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da gider indirimi kısıtlaması kapsamı dışında bırakılmıştır.

Ayrıca, vade farkı hesaplanmayan satıcılar vb. hesaplar için cari hesap içinden satış bedelinin belli bir kısmının ayrıştırılıp gider kısıtlamasına tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Köprü Kredilerin Diğer Grup Şirketlerine Yansıtılmasında Yüklenilen Finansman Giderlerinin Durumu Belirlenmiştir.

Taslak tebliğde yer alan ifadeler şu şekildedir, “Köprü kredilerin durumu ile ilgili ise, banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmeler üzerinde herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlere aktarılması halinde bu kredilere ilişkin finansman giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulması gerektiği belirlenmiştir.”

Bu açıklamalara göre, krediyi kullanarak grup şirketine yansıtan mükellef bu krediler dolayısıyla yüklendikleri finansman giderleri için finansman gider kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

 

Finansman Gideri Yanında Finansman Geliri de Bulunması Durumunda Gelir ve Giderlerin Mahsup Edilip Edilemeyeceği Netleştirilmiştir.

Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacağı belirlenmiştir.

Ayrıca, farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu doğacak kur farkı gelirleri ise, şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın değerlemesi sonucu oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup edilemeyecektir. 

Yeni taslak tebliğ incelendiğinde, Katma Değer Vergisi yükü taşıyan finansman giderlerine isabet eden KDV’lerin düzeltilip düzeltilmeyeceği ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış görünüyor. Bu konunun da Tebliğin nihai hali ile Resmi Gazete’de yayınlanacağı döneme kadar netleştirilmesini ümid ediyoruz. Eski finansman gider kısıtlamasından yola çıkarak 2021 yılı ilk geçici vergi döneminde herhangi bir KDV düzeltmesine gerek bulunmadığını söyleyebiliriz.

Söz konusu düzenlemelerin yer aldığı taslak tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Selda Büyükcoşkun

Mazars Denge Vergi Hizmetleri, Uzman