Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle ücretlerin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Herhangi bir hataya yer verilmemesi için Mart ayında düzenlenecek gelir vergisi beyannameleri bu değişiklikler göz önüne alınarak doldurulmalıdır.

Değerli Fortune okuyucularım bu yazımda ücretlerin vergilendirilmesi ve beyanı ile ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Günümüzde birçok şirket yöneticisi maaş, yıllık prim, huzur hakkı vs adlar altında bir veya birden fazla işverenden ücret geliri elde etmektedir.  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmemektedir.

7194 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b bendinde yapılan düzenleme, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler getirmiştir. Dolayısıyla 2020 yılında ücret geliri elde edenlerin elde etmiş oldukları bu ücretlerinin beyanında da eskiye göre değişiklikler olmuştur.

Eski uygulamaya göre, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde söz konusu ücretler beyan edilmekte, buna karşın tek işverenden tutarı ne kadar olursa olsun elde edilen ücretler ise beyana tabi tutulmamakta idi. Örneğin 2020 yılında birinci işverenden 540.000 TL ücret geliri olan bir kişi, ikinci işverenden 40.000 TL ücret elde etmesi halinde bu ücret gelirleri beyana tabi değildi. Ancak 2020 yılından itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dahil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde bu ücret gelirleri de beyan kapsamına alınmış bulunmaktadır.  Ayrıca, daha önce tutarı ne olursa olsun beyana konu olmayan tek işverenden elde edilen ücretlerin, bundan böyle gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde artık beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tek veya birden fazla işverenden alınan ücretlerin toplamı 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşmışsa 2021 Mart ayında verilecek Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyanı zorunludur. Verilecek beyannamede ise yıl içinde kesinti yolu ile ödenen vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilebilecektir. Tek bir işverenden elde edilen ücret gelirlerinin beyanında, mükellefin beyana tabi başkaca bir geliri olmadığı takdirde, hesaplanan vergilerden yıl içinde kesinti yolu ile ödenen vergiler düşüldükten sonra, aynı vergi diliminin kullanılması nedeniyle herhangi bir ek vergi ödemesi çıkmayacaktır. Ancak, ücret gelirini elde eden kişinin kira geliri, menkul sermaye iradı gibi gelirlerinin olması halinde bu gelirler de ücret gelirlerine eklenecek ve böylece söz konusu gelir daha yüksek oranda vergilendirilebilecektir.

Ücret gelirine ilişkin verilecek gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahının tespitinde hayat/şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, sponsorluk harcamaları, bağış ve yardımlar gibi diğer indirimlerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu indirimlerden sonra herhangi bir vergi iadesinin doğması halinde, bu iade için bağlı bulunulan vergi dairesine başvurulabileceğini hatırlatmak isterim. 

Leon Aslan Coşkun - Yönetim Kurulu Başkanı