ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

7194 sayılı Kanunla yıllık brüt 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde eden kişilere beyanname verme zorunluluğu getirildiği gibi, gelir vergisi tarifesinde de değişiklik yapılmıştır. Ancak bu düzenlemenin sağladığı birkaç avantaj da vardır.

Değerli Fortune okuyucularım,

Bu yazımda geçen yılın sonuna doğru çıkarılan7194 sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin beyanı ile ilgili düzenleme hakkındaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Düzenlemeden önce bir işyerine bağlı olarak çalışan ve tek işverenden alınan ücretler, tutarı ne olursa olsun, kaynakta stopaj yolu ile vergilendirilmekte, beyana tabi bulunmamakta idi.Yine birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücretlinin belirleyeceği ikinci işverenden alınan yıllık ücretin gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilimde yer alan tutarı geçmesi halinde her iki işverenden elde edilen brüt ücret toplamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi söz konusu idi.

Yapılan yeni düzenleme ile ücretlerin vergilendirilmesi ve beyanı ile ilgili iki temel değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birincisi, Gelir Vergisi Kanununda yer alan gelir vergisi tarifesindeki %15, %20, %27 ve %35 olan vergi oranlarına % 40 vergi oranının eklenmesidir. Buna göre 2020 yılından itibaren yıllık brüt 600.000 TL üzerinde ücret geliri elden kişiler, bu tutarı aşan ücret gelirleri için % 40 oranında gelir vergisi ödeyeceklerdir. Diğer düzenleme ise, 2020 yılından başlamak üzere tek ücret geliri yıllık brüt 600.000 TL’nın üzerinde olanlar, izleyen yıl Mart ayında bu ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir.

Böylece tek işverenden yıllık brüt 600.000 TL üzerinde ücret geliri elde eden kişilerin kira, menkul sermaye iradı, diğer kazançlar dolayısıyla elde etmiş kazançları da verilecek beyannamede ücret gelirine eklenerek %40 oranında vergilendirilmiş olacaktır.

Eğer kişinin ücret dışında bir geliri yoksa, beyanname vermesi halinde ek bir vergi ödemesi söz konusu olmayacaktır. Hatta beyannamede yapılacak indirimler dolayısıyla iade alması bile mümkün olacaktır. Önceki düzenlemede birden fazla işverenden ücret alıp ikinci işverenden alınan ücretin gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilimde yer alan tutarı geçmemesi durumunda, söz konusu ücret gelirleri için herhangi bir beyanname verilmesine gerek yoktu.

Ancak yapılan yeni düzenleme ile birden fazla işverenden ücret elde edenler ikinci işverenden alınan ücretleri tarifedeki ikinci dilimi aşmasa dahi, şayet iki ücretin toplamının brüt 600.000 TL’nı aşması halinde söz konusu ücret gelirinin de izleyen yılın Mart ayında beyan edilmesi gerekecektir.

Bu kapsama girenler verecekleri beyannamede bazı giderleri indirim konusu yapabileceklerdir. Bunlar; şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları ve çeşitli şartları taşıyan ve kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar olarak sayılabilir.

Söz konusu indirimlere ilişkin belgelerin ilgili takvim yılı sonuna kadar toplanması ve indirim yapılacak giderlere ilişkin bazı şartlar ve sınırlamalar olduğu dikkate alınarak, beyannamelerin bu konuda uzman kişilere hazırlatılmasını tavsiye ederim.

Leon Aslan Coşkun

Yönetim Kurulu Başkanı