FİNANSAL BİLGİLERİN OTOMATİK DEĞİŞİMİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Ülkemiz, Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi ile ilgili gerekli adımları gecikmeli de olsa atmaya başlamıştır. Bu konuda yetkili kılınan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı bilgilendirme rehberinde, aydınlatıcı bilgilerin yanı sıra, hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacağı da etraflıca ve detaylı olarak aktarılmaktadır.

Değerli Fortune okuyucularım, geçmiş tarihlerde sizlerle finansal bilgilerin otomatik değişimi ile ilgili görüşlerimi paylaşmıştım. Bu yazımda da bu konudaki son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum.

Bilindiği gibi OECD, G20 ve AB’nin uluslararası ölçekte vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele çalışmaları sonucunda, “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” hazırlanmış ve söz konusu sözleşme bugün itibarıyla ülkemiz dahil 136 ülke tarafından imzalanmıştır.

“Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 2017 yılında Mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Sözleşme ile taraf ülkeler arasında bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilat ve tebligat konularında karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma yapılması öngörülmektedir. Söz konusu anlaşmanın otomatik bilgi değişimi bölümü ile ilgili olarak bugün itibarıyla 107 ülkenin taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” da Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anlaşmaya göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaktır. Türkiye’de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplama ve paylaşma yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir. Bu 

kapsamda, mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki, mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri, anüite sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler muhatap ülkelerle paylaşılacaktır. Değişime tabi tutulacak bilgiler ise; ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN), doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı gibi bilgilerden oluşacaktır. Gayrimenkul ve taşıt bilgilerinin otomatik bilgi değişimi kapsamında olmadığını özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Paylaşılacak bilgilerin, gerçek kişi (bireysel hesaplar) veya kurumlara (kurum hesabı) ait olması paylaşım kapsamını değiştirmeyecektir.

2019 yılına ilişkin bilgiler  karşılıklılık sağlanan ülkeler ile 2020 yılında değişime konu edilecektir. Bu tarihlerden önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir. Türkiye’nin bilgi alacağı ülke sayısı 71, bilgi göndereceği ülke sayısı ise 54 tür. Karşılıklılık ilkesi kapsamında, bilgi değişimi yapılacak ülkeler arasında, Türk vatandaşlarının yoğun şekilde yaşamakta olduğu veya finansal hesaplarının bulunduğu, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler (henüz) yer almamaktadır. Bu durumda söz konusu ülkelerle 2019 yılına ilişkin finansal bilgiler 2020 yılında otomatik olarak paylaşılmayacaktır. Finans merkezi olan İsviçre ile ise ilk defa 2021 yılı finansal bilgileri 2022 yılında paylaşılacaktır.  Söz konusu bilgi değişiminin önümüzdeki yıllarda daha fazla ülke ile yapılacağı da anlaşılmaktadır,

Konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte ve herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri zamanında almakta yarar görmekteyim.

Leon Aslan Coşkun