7194 SAYILI KANUNLA BİRÇOK YENİ VERGİ HAYATIMIZA GİRDİ

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun birçok yeni vergiyi hayata geçirdi.

Değerli Fortune okuyucularım, bu yazımda 7194 Sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeler hakkındaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Bütçe gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak yeni Kanun ile 3 yeni vergi ihdas edilmektedir. Bunlar, Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisidir.  Dijital Hizmet Vergisi ile internet şirketlerinin dijital reklam gelirleri vergilendirilmektedir.  Konaklama Vergisi ise otel ve benzeri yerlerde yapılan konaklamalar dolayısıyla verilen hizmetler üzerinden hizmeti veren tarafından ödenecek bir vergidir. Yeni ihdas edilen bu iki verginin hizmet maliyetlerini arttırması nedeniyle dolaylı olarak tüketicilere yansıması kaçınılmazdır. Değerli Konut Vergisi ise değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olan konutlar üzerinden ödenecek olan bir vergidir. Değerli konut vergisi ödeyenler ayrıca Emlak Vergisi ödemeye devam edeceklerdir.

Yine 2019 yılından itibaren toplamda 500.000 TL’nın üzerinde temettü, kira geliri, menkul kıymet iradı ve değer artış kazancı elde edenler, 500.000 TL’nı aşan gelirleri üzerinden %35 yerine %40 oranında gelir vergisi ödeyecekler, 2020 yılından itibaren de birden fazla işverenden 500.000 TL’nın üzerinde brüt ücret geliri elde edenler, bu tutarın üzerindeki ücret gelirleri için %35 yerine %40 oranında gelir vergisi ödeyeceklerdir. Ayrıca tutarı ne olursa olsun tek işverenden alınan ve beyan zorunluluğu olmayan ücretlerin 2020 yılından itibaren brüt tutarı 500.000 TL’nı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir. 

Diğer önemli bir düzenleme ise, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobil giderlerine ilişkin getirilen gider kısıtlamalarıdır. Buna göre 1.1.2020 tarihinden itibaren binek otomobili kiralamalarında artık her bir binek otomobili için ödenecek kira bedelinin aylık 5.500 TL’nı aşan kısmı gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Satın alımlarda ise binek otomobil için ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL'lık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Yine satın alınan otomobillerin iktisap bedelinin ÖTV ve KDV hariç ancak 135.000 TL’lık kısmı üzerinden veya ÖTV ve KDV’nin gider yazılmayarak binek otonun maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise en fazla 250.000 TL’lık tutarı üzerinden amortisman ayırılması mümkün olacaktır. Gerek kiralık gerekse satın alınan binek otomobillerin benzin, bakım, onarım, yedek parça, otopark vs. gibi giderlerinin ise %30’luk kısmı gider olarak dikkate alınamayacaktır. Binek otomobiller ile ilgili kanun maddelerinin 2020 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 7.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, 7.12.2019 tarihinden önce satın alınan binek otomobiller için 2020 yılında amortisman uygulamasının nasıl olacağı açık değildir. 

Ayrıca otomobillerin indirimi kabul edilmeyen giderlerine isabet eden KDV’nin de indirimi mümkün olmayacaktır. Her bir belge üzerinde %30’luk kısmını ayırmak, ayrıca indirilebilecek KDV ile indirilemeyecek KDV ayırımını hesaplamak ve kayıtlarını buna göre düzenlemek de yine muhasebecilere düşmektedir.

Leon Aslan Coşkun