2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

Konu: 2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan 52 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir. 

(I) SAYILI TARİFE 

01.01.2018 tarihi (bu tarih dahil) ve sonrasında iktisap edilen, kayıt ve tescili yapılan “otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine” uygulanacak tarife: 

3

Motor Silindir Hacmi (cm 

T)aşıt Değeri (TL) 

Satır Numarası 

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) 

1-3 yaş 

4-6 yaş 

7-11 yaş 

12-15 yaş 

16 ve yukarı yaş 

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

51.800'ü aşmayanlar

964 

672 

376 

284 

100 

51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar 

1.059 

739 

413 

313 

110 

90.800'ü aşanlar 

1.156 

806 

451 

341 

120 

1301 - 1600 cm3 e kadar 

51.800'ü aşmayanlar

1.678 

1.258 

730 

516 

198 

51.800'ü aşıp 90.800'ü aşmayanlar 

1.846 

1.384 

803 

566 

217 

90.8100'ü aşanlar 

2.014 

1.510 

875 

618 

237 

1601 - 1800 cm3 e kadar 

129.800'ü aşmayanlar 

3.260 

2.549 

1.499 

915 

355 

 

129.800'ü aşanlar 

3.557 

2.779 

1.637 

999 

387 

1801 -2000 cm3 e kadar 

129.800'ü aşmayanlar 

5.136 

3.955 

2.325 

1.384 

545 

129.800'ü aşanlar 

10 

5.603 

4.316 

2.536 

1.510 

594 

2001 - 2500 cm3 e kadar 

162.100'ü aşmayanlar 

11 

7.704 

5.593 

3.494 

2.087 

826 

 

162.100'ü aşanlar 

12 

8.405 

6.101 

3.811 

2.278 

901 

2501 - 3000 cm3 e kadar 

324.400'ü aşmayanlar 

13 

10.741 

9.345 

5.838 

3.140 

1.152 

324.400'ü aşanlar 

14 

11.719 

10.194 

6.369 

3.426 

1.257 

3001 - 3500 cm3 e kadar 

324.400'ü aşmayanlar 

15 

16.358 

14.720 

8.867 

4.426 

1.622 

324.400'ü aşanlar 

16 

17.847 

16.057 

9.672 

4.828 

1.771 

3501 - 4000 cm3 e kadar 

519.200'ü aşmayanlar 

17 

25.720 

22.210 

13.080 

5.838 

2.325 

519.200'ü aşanlar 

18 

28.060 

24.228 

14.271 

6.369 

2.536 

4001 cm3 ve yukarısı 

616.500'ü aşmayanlar 

19 

42.097 

31.568 

18.696 

8.403 

3.260 

616.500'ü aşanlar 

20 

45.924 

34.438 

20.396 

9.166 

3.557 

“Taşıt Değeri” kavramı kanunda “Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır. 

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

(I) sayılı tarife yer alan “taşıt değerleri” de vergi miktarları gibi her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. Buna göre (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir. Bu artış hesabında; vergi miktarlarında 1 TL’na kadar olan kesirler, taşıt değerlerinde ise 100 TL’na kadar olan kesirler dikkate alınmayacaktır. 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

2-Motosikletler 100 - 250 cme kadar 251 - 650 cme kadar 651 - 1200 cme kadar

1201 cmve yukarısı 

1 - 3 yaş 

180 372 958 2.324 

4 - 6 yaş 

135 282 570 1.536 

7 - 11 yaş 

99 180 282 958 

12 - 15 yaş 

62 

99 180 761 

16 ve yukarı yaş 

24 62 99 372 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

7103 sayılı Kanunun 18. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5. maddesine eklenen fıkralar uyarınca; 

- (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında, b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında, c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında, d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında, e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında, f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında, g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında, h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında, 

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında, 

- (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında, b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında, c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında, d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(I/A) SAYILI TARİFE

31.12.2017 tarihi öncesinde iktisap edilmiş, kayıt ve tescil edilmiş taşıtlara (Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine) uygulanacak vergi tarifesi: 

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine uygulanacak vergi tarifesine dair MTV Kanunu’na bir geçici madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde ile tespit edilen tarife aşağıdaki gibidir: 

Motor Silindir Hacmi (cm3

)Taşıtların Yaşları ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan 

(TL) 

1-3 yaş 

4-6 yaş 

7-11 yaş 

12-15 yaş 

16 ve yukarı yaş 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 

1300 cm3 ve aşağısı 

964 

672 

376 

284 

100 

1301-1600 cm3 e kadar 

1.678 

1.258 

730 

516 

198 

1601-1800 cm3 e kadar 

2.964 

2.316 

1.364 

831 

322 

1801-2000 cm3 e kadar 

4.670 

3.596 

2.114 

1.258 

496 

2001-2500 cm3 e kadar 

7.003 

5.084 

3.177 

1.898 

751 

2501-3000 cm3 e kadar 

9.766 

8.495 

5.307 

2.854 

1.048 

3001-3500 cm3 e kadar 

14.872 

13.381 

8.060 

4.023 

1.476 

3501-4000 cm3 e kadar 

23.383 

20.191 

11.891 

5.307 

2.114 

4001 cm' ve yukarısı

38.270 

28.698 

16.996 

7.638 

2.964 

Bu tarifeyi düzenleyen geçici 8. madde 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (31.12.2017 ve öncesi) iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde de bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilecektir. 

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır. 

7103 sayılı Kanunun 21. maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında, b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında, c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında, d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında, e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında, f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında, g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında, h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık 

1) Minibüs 

(II) SAYILI TARİFE 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 

1 - 6 yaş 

7 - 15 yaş 

16 ve yukarı yaş 

372 

570 958 

761 1.152 1.536 2.324 

337 

686 1.033 1.389 2.091 2.436 

1.152 761 

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 

1900 cmve aşağısı 

1901 cmve yukarısı 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 

25 kişiye kadar 26 - 35 kişiye kadar 36 - 45 kişiye kadar 46 kişi ve yukarısı 

1.536 958 2.324 1.536 

2.908 1.737 3.487 2.908 3.881 3.292 4.655 3.881 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 

1.500 kg'a kadar 1.501 - 3.500 kg'a kadar 3.501 - 5.000 kg'a kadar 5.001 - 10.000 kg'a kadar 10.001 - 20.000 kg'a kadar 20.001 kg ve yukarısı 

1.033 686 2.091 1.212 3.141 2.614 3.487 2.962 4.191 3.487 5.242 4.191 

7103 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri 17 kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir. 

7103 sayılı Kanunun 19. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6. maddesine eklenen fıkralar uyarınca; 

- (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında, b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında, 

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında, 

- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında 

vergilendirilecektir. 

Taşıt Cinsi ve Ağırlığı 

Azami 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı Kalkış (TL) 

Uçak ve helikopterler 1.150 kg'a kadar 

1 - 3 yaş 

19.463 29.200 38.940 48.679 58.419 68.157 77.893 

4 - 5 yaş 

15.563 23.354 31.150 38.940 46.732 54.522 62.308 

6 - 10 yaş 

11.670 17.515 23.354 29.200 35.044 40.886 46.732 

11 ve yukarı yaş 

9.334 14.011 18.684 23.354 28.031 32.700 37.384 

1.151 - 1.801 - 3.001 - 5.001 - 10.001 20.001 

1.800 kg'a kadar 3.000 kg'a kadar 5.000 kg'a kadar 

10.000 kg'a kadar - 20.000 kg'a kadar kg ve yukarısı 

5766 sayılı Kanun’un 9. maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6. maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır. 

Saygılarımızla

EK: 

52 Seri No.lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

27 Aralık 2019 CUMA Resmî Gazete TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Vergileme ölçü ve hadleri MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin; a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve 

vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, 

b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne, 

yer verilmiştir. 

(2) 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiikivirgülellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları % 12 (on iki) oranında artırılarak belirlenmiştir. 

(3) Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir. 

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri MADDE 4 – (1) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri 

taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

Sayı : 30991 (2. Mükerrer) 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

Yürürlük MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.