Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi

06.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ”in “Kayıtların tutulması” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında “Bu kayıtların tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla MKK tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu tebliğ hakkında 06/04/2021 – 2021/82 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Sirkülerimiz ekinde yer alan “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Hamiline Pay Kayıt Sistemi İş Ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesi”nin amacı, payları kayden izlenmeyen şirketlerin hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulması ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik işlem yöntemlerinin belirlenmesidir.

Yönerge 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler dışında kalan hamiline yazılı pay bastırmış anonim şirketleri kapsamaktadır.

Söz konusu yönergede aşağıdaki hususlar konusunda açıklamalar yapılmıştır.

 

A. Genel İlkeler 

B. Şirket Temsilcisi İşlemleri 

B. 1 - Şirket Pay Sahibi İşlemleri 

B. 2- Pay İşlemleri 

B. 3- Devir İşlemleri 

B. 4 - Genel Kurul İşlemleri 

C. Raporlama Ve Bildirim İşlemleri

Document

Sirküler Sayı: 2021/119
Sirküler Sayı: 2021/119