Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de, 4962 ve 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde, vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının şartları, vergi muafiyeti tanınan vakıfların yerine getireceği yükümlülükler ve vergi muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğin “1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

1.5. Gelirin harcanma şekli

 

2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması gerekmektedir. Zikredilen alanların haricinde yapılacak harcamalar ile eğitim görevlisi olmayan personele yapılan ödemeler amaca yönelik harcama sayılmaz.

 

 

1.5. Gelirin harcanma şekli

 

 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındaki vakıfların ise münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulması, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün bu amaca yönelik harcanması gerekmektedir. Bu kapsamda, söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyokültürel imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileri ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecektir. Bu kapsamın dışında yapılacak harcamalar ise amaca uygun harcama kabul edilmeyecektir.

 

 

 

Değişiklik 20.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Tebliğde yapılan değişiklik ile vergi muafiyeti verilen vakfın “münhasıran devlet üniversitelerinin” faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş ve bu amaca yönelik faaliyetlerine devam ediyor olması gerektiği daha belirgin bir şekilde vurgulanmış olmaktadır. Ayrıca amaca yönelik harcamalar kapsamına devlet üniversitelerinin sosyokültürel imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar ile üniversite öğrencilerine yapılacak harcamaların da üniversitelerin faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edileceği belirtilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/090
Sirküler Sayı: 2021/090