Sirküler Sayı: 2021/074

Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faiz ve kâr payları, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu kira sertifikalarinda ve bazı yatırım fonu kazançlarında vergi kesintisi uygulamasına dair geçici düzenlemelerin süresi uzatılmıştır.

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine ilişkin olarak stopaj oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin geçici 2. ve geçici 3. maddelerinin 31.03.2021 tarihinde biten süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1. Mevduat Faizleri ve Katılım Bankası Kâr Paylarında Düşük Oranlı Tevkifat Yapılmasına Dair Düzenlemede Süre Uzatımı

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankalarındaki katılım hesaplarına verilen kâr payları üzerinden uygulanacak gelir vergisi stopaj oranları indirimli olarak yeniden belirlenmişti.

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu geçici 2. maddenin uygulama süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 3755 sayılı Karar ile düzenlemenin süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

2)       Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)  Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)    1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

 

Yapılan değişiklik, 01.04.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere 01.4.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2. Bankalar Tarafından İhraç Edilen Tahvil ve Bonolar ile Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları ile Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlarda Tevkifat Oranlarına Dair Düzenleme

3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK Geçici 67. madde kapsamında uygulanacak tevkifat oranlarının düzenlendiği 2006/10731 sayılı Kararnameye eklenen geçici 3. madde ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına ilişkin olarak düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu düzenleme 31.03.2021 tarihine kadar geçerli idi. Bu defa 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31.3.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

Yapılan değişiklik, 01.04.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 01.04.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/074
Sirküler Sayı: 2021/074