BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST LİMİTİ YÜKSELTİLMİŞTİR

25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)” ile bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çek üst limitleri yeniden belirlenmiştir.

Değişiklikler 29.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

Bankanın sorumlu olduğu miktar

 

MADDE 4- (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

 

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

 

1) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya üzerinde ise ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası,

2) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

 

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

 

1) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasını

 

ödemekle yükümlüdür

 

 

Bankanın sorumlu olduğu miktar

 

MADDE 4- (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

 

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

 

1) Çek bedeli ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası veya üzerinde ise ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası,

2) Çek bedeli ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

 

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

 

1) Çek bedeli ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirasını

 

ödemekle yükümlüdür

 

 

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için binüçyüzkırkbeş Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için binüçyüzkırkbeş Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için binaltıyüzseksen Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için binaltıyüzseksen Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2021/023

Sirküler Sayı: 2021/023