KDV ORANLARI VE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ

Konu: KDV ORANLARI VE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÜRMOB İLE PAYLAŞILAN GÖRÜŞ

31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2020 tarihine kadar gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştü. Konuyla ilgili 31/07/2020 tarih ve 2020/194 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Yine 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31.12.2020 tarihine kadar; bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den % 8’e, bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise % 8’den %1’e indirilmişti. Konuyla ilgili 31/07/2020 tarih ve 2020/193 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

TÜRMOB, söz konusu düzenlemeler kapsamında oluşan bazı tereddütler nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmuş ve yapılan başvuruya istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özetle aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1- KDV Oranlarına İlişkin Paylaşılan Görüş

−  Servis taşımacılığı hizmetleri ile shuttle türü (VIP transfer dahil) taşıma hizmetleri yolcu

 taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, 31.07.2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu hizmetlere 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması, Temmuz ayında gerçekleşen yolcu taşımacılığı hizmetlerine yönelik düzenlenecek faturalarda ise 1-30 Temmuz 2020 tarihlerinde verilen hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

−  Temmuz ayına ait işyeri kiralama hizmetleri için 1-30 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki dönem için genel oranda (%18), 31 Temmuz 2020 tarihi için ise %8 oranında KDV uygulanacaktır.

−  2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/25)’inci sırasında yer alan ve 3 0 (giriş)- 31 (çıkış) Temmuz 2020 tarihinde verilen geceleme hizmetleri %1 oranında KDV’ne tabidir. Ancak, 30 Temmuz ve öncesi tarihlere ilişkin geceleme hizmetleri için (fatura 31 Temmuz ve müteakip tarihlerde düzenlense dahi) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

−  2007/13033 sayılı BKK ekli II sayılı listenin (B/24) üncü sırasında kapsamı dışındaki yeme-

 içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), aynı BKK’nın geçici 6. maddesinin (l/p) bendi uyarınca 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar %8 oranında

 KDV’ne tabidir.

1- Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Paylaşılan Görüş

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi kapsamında nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden tevkifat uygulanmaktadır. Hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade etmektedir. Dolayısıyla tevkifatın yapılacağı zamanın belirlenmesinde nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı tarih önem arz etmektedir.

Bu çerçevede işyeri kira ödemesinin nakden veya banka aracılığı ile yapılıp daha sonra bu ödemenin yasal defter ve kayıtlara yansıtılması halinde tevkifat, kiranın nakden veya banka aracılığıyla ödendiği tarihte yapılacaktır. Buna karşın kira ödemesinin banka aracılığıyla veya nakden ödemesi yapılmadan önce borçlunun yasal defterinde tahakkuk kaydının yapılması halinde tevkifat, tahakkuk kaydının yani hesaben ödemenin yapıldığı tarihte yapılacaktır.

⎯ Temmuz 2020 ayına ilişkin kiranın 1 Ağustos 2020 tarihinde ödenmesi durumunda, kiracı tarafından kira ödemesinin 31 Temmuz tarihinden önceki tarihlerde ilgili kayıt ve  işlemlerinin   yapılmış   olması   halinde   Temmuz   ayı   kiralarına   %20   tevkifat   oranı uygulanacaktır.

⎯ Diğer yandan, işyeri sahibine nakden (banka aracılığıyla) ödemenin 1-30 Temmuz süresinde yapılmış olması durumunda da hesaben kaydın tarihi önemli olmaksızın %20 tevkifat oranı uygulanacaktır. Kiralama döneminin 15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 olması durumunda da  nakden veya hesaben ödemenin 31 Temmuz tarihi öncesinde yapılmış olması halinde %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

 ⎯ Mükellefin sahip olduğu gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermesi dolayısıyla elde edilen kira gelirinin brüt tutarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.08.2020 tarih ve 50169878-200.03[6720-48]-E.92133 sayılı yazısı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/219 KDV ORANLARI VE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÜRMOB İLE PAYL...

SİRKÜLER Sayı: 2020/219 KDV ORANLARI VE GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TÜRMOB İLE PAYLAŞILAN GÖRÜŞ