MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu:
MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ AĞUSTOS AYINDA MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLARAK VERİLECEKTİR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirileceği beyanname olup,

- Kırşehir ilinde 01.06.2017,

- Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde 01.01.2018,

- Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde 01.01.2020

 

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına (yeni bir erteleme olmazsa) 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme (Temmuz/2020) ilişkin beyanların 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Ücret gizliliği uygulamaları kapsamında ücretlere dair beyan ve bildirimleri ayrı bir beyanname ile (1003B beyannamesi ile) yapacak olanların ayrı bir şifre temini ve 0095 kodu ile ayrı bir mükellefiyet açılmasına dair işlemlerini ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıca, SGK işyeri sicil numaraları ile vergi kimlik numaralarının eşleşmesine dair bildirimleri yapmamış olanların veya hatalı şekilde eşleşme yapılmış olanların ivedilikle SGK’na başvurmak suretiyle gerekli düzeltme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren işverenlerin, ücret ödemelerinden kestikleri vergi tevkifatlarını yine üçer aylık dönemler halinde bildirmeleri mümkün olsa da, sigorta primleri ve SGK’na bildirilecek diğer yükümlülükler kapsamında Muhtasar ve Prim Beyannamesini her ay vermeleri gerekecektir. Bunun için dönem değişikliği bildirimi yapmaları gerekmektedir. İstemeleri halinde bu işverenlerin ücretlerden kestikleri vergi tevkifatları ile diğer tevkifata tabi ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisi stopajlarını her ay bildirmeleri mümkün olabilecektir.

Yukarıda yer verilen bazı önemli hususların yanı sıra, uygulamanın pilot iller dışındaki diğer iller için yeni olması ve mükellef alışkanlıklarının değişecek olması, kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği gibi durumlar göz önüne alınarak, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerini son günlere bırakmamaları önem arz etmektedir.

Bankalar ve aracı kurumların GVK geçici 67. maddesinin bir ve üç numaralı fıkraları kapsamında yaptıkları kesintileri beyan ettikleri "Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 67. Maddeye Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)" bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır.

Aşağıda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına dair bazı önemli hususlara dair hatırlatıcı mahiyette kısa açıklamalar yapılmakta ve son bölümde ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış son duyurulara yer verilmektedir.

 

1. 1003B KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (ÜCRETLERİN GİZLİLİĞİ)

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi e-beyanname sisteminde temel olarak “1003A” beyannamesi şeklinde yerini almıştır. Bununla birlikte, ücret gizliliği uygulanan şirketlere özel olmak üzere sistemde sadece ücretlere yönelik olarak beyan ve bildirimlerin yapılabileceği “1003B” beyannamesi de bulunmaktadır.

340 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükelleflerin/işverenlerin, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu mükellefler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi vergi kesintisi, serbest meslek ödemesi vergi kesintisi v.b. vergi kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

Beyannamelerini göndermek üzere kendi adlarına e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi almış olan mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler, 13.01.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu” ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.

Şifre 340 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen kurallar çerçevesinde sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf ile mükellef veya kanuni temsilciye teslim edilecektir. Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye sirkülerimiz ekinde yer alan kılavuzdan (Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B) ulaşabilirsiniz.

 

2. ÜÇER AYLIK OLARAK VERİLEN BEYANLARIN SGK BİLDİRİMLERİ ÖZELİNDE AYLIK OLARAK VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin “Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki gibidir: [1]

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99. maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

(3) Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 26. günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

ÖRNEK: (D) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2020 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir.

(D) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, Temmuz/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için 26/8/2020 ve Ağustos/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 28/9/2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan (D) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2020 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 26/10/2020 tarihine kadar vereceği Eylül/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.”

Yukarıdaki tebliğ düzenlemesine uygun olarak “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A” kılavuzunun “II/4. Vergilendirme Dönemi” başlıklı kısmında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Ücretli çalıştıran mükellefler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur. Ancak en az 1, en fazla 10 ücretli çalıştıran mükellefler beyannamelerini aylık olarak vermekle birlikte, vergiye ilişkin kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler. Şöyle ki:

  • Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.
  • Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak bu mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.

İşçi çalıştırmayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi mükellefleri 3 ayda bir beyanname vermeye devam edebilecektir.”

10 ve daha az ücretli çalıştıranların üç ayda bir vergi kesintisi beyanı yapmak istemesi durumunda beyan dönemleri aşağıdaki gibi olacaktır:”

Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Ait Olduğu Ay

Vergi Kesintisi Yapılan Ay

SGK Bildirimleri için Beyannamenin Verilme Zamanı

Vergi Kesintisi için Beyannamenin Verilme Zamanı

Ocak

Ocak

1-26 Şubat

 -

Şubat

Şubat

1-26 Mart

 -

Mart

Mart

1-26 Nisan

1-26 Nisan

Nisan

Nisan

1-26 Mayıs

 -

Mayıs

Mayıs

1-26 Haziran

 -

Haziran

Haziran

1-26 Temmuz

1-26 Temmuz

Temmuz

Temmuz

1-26 Ağustos

 -

Ağustos

Ağustos

1-26 Eylül

 -

Eylül

Eylül

1-26 Ekim

1-26 Ekim

Ekim

Ekim

1-26 Kasım

 -

Kasım

Kasım

1-26 Aralık

 -

Aralık

Aralık

1-26 Ocak

1-26 Ocak

 

Sirkülerimiz ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi” kılavuzunda yer verildiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebileceklerdir. Aylık mükellefiyete dönmek için bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurabilecekleri gibi, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla da bu taleplerini vergi dairelerine iletebileceklerdir.

 

3. BEYAN ZAMANI, İKİ AYRI TAHAKKUK FİŞİ, İKİ AYRI ÖDEME ZAMANI

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. (Temmuz/2020 dönemine ait vergi kesintileri ile sigorta primleri ve SGK bildirimlerinin en geç 26.08.2020 gün sonuna kadar verilmiş ve tahakkuklarının alınmış olması gerekmektedir).

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Tahakkuk edecek vergi ve primler,  ilgili mevzuatında belirlenen ödeme süreleri içinde ödenecektir. (Bilindiği üzere vergi kesintilerinin en geç beyannamenin verildiği ayın 26. günü sonuna kadar, primlerin ise en geç bildirimin verildiği ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir).

 

4. VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin Geçici 1. maddesi aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 213 sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim"i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 2/5/2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.”

Her ne kadar tebliğde 02.05.2017 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu bildirimin verilmesi gerektiği ifade edilmiş olsa da, uygulamada bu konuya dair bazı hatalara rastlanabilmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Türkiye genelinde 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği dönemde (bu tarih daha sonra iki defa ertelenerek son olarak 01.07.2020 tarihi belirlenmişti) SGK, e-bildirge sisteminde “Vergi Kimlik Numarası Doğrulama” başlığı altında aşağıdaki duyuruyu yayınlanmıştı:

Söz konusu uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup, uygulama kapsamında işverenlerimizin belgelerini sağlıklı bir şekilde gönderebilmeleri için Maliye Bakanlığı ile Kurumumuz nezdindeki vergi kimlik numaralarının eşleşmesi ve doğruluğu önem arz etmektedir.

Bu bakımdan, işyerinizin Kurumumuz işyeri tescil sisteminde kayıtlı vergi kimlik numarası aşağıda gösterilmiş olup, kayıtlı vergi kimlik numaranızın hatalı olması durumunda gerekli güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir.”

Bu dönem SGK tarafından bu şeklinde bir duyuru yayınlanır mı şu anda bilinmemektedir. Bununla birlikte, vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarasının eşleşmemesi, hatalı olması veya doğru olmaması durumunda, eşleşme yapılmayan işyerine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK’na gönderilememesi durumu ortaya çıkacağından idari para cezası uygulanması, teşviklerden ve asgari ücret desteğinden yararlanılamaması gibi sonuçlar doğabilecektir. Bu nedenle, işverenlerin vergi kimlik numaraları ile bu vergi kimlik numaralarına ait SGK işyeri sicil numaralarını kontrol etmeleri, hatalı veya yanlış olanlar varsa düzeltmeleri, doğru numaraları birbiriyle eşleştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

 

5. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN SON DUYURULAR

 

5.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde 07.08.2020 tarihinde “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru” başlığı altında yayınlanan duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır.

Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde pilot olarak devam eden uygulamanın diğer iller için yeni olması ve mükellef alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle, kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği göz önüne alındığında, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerini son günlere bırakmamaları önem arz etmektedir.

Pilot illerde yapılan uygulama sırasında tespit edilen hataların en aza indirilmesi ve beyannamelerin sorunsuz bir şekilde verilebilmesi için, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerimizin beyannamenin "SGK Bildirimleri" bölümünü doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

 

Sıkça rastlanan;

 

“Sigortalı bilgilerinde "İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !!" hatası”

"Soyadı bilgileri hatalıdır."

"Adı bilgileri hatalıdır."

“TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.”

 

gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için aşağıdaki adresten düzenleme yapılabilir.

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

 

- Diğer taraftan, sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan hataların da düzeltilmesi için mükelleflerin/işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgileri (https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) linkinden ulaşacakları e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür.

 

- Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır.

 

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuatsal destek verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir.”

 

5.2. Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.08.2020 tarihinde yayınlanan duyuruda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin 1. fıkrasına, 15.07.2016 tarih 6728 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile eklenen (n) bendi gereği, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

 

Yapılan düzenleme gereği işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

- Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,

- Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

- Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020

 

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

 

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması işverenlerimize önemle duyurulur.”

 

Saygılarımızla,

  

EK:

1. Uygulama Kılavuzları

a) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A

b) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B

c) 1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi

ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular

2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

[1] Tebliğdeki örnek tebliğin yayın tarihine uygun şekilde 2017 yılına göre yazılmış olup, sirkülerimizde söz konusu örnekte yer alan beyanname verme tarihleri Muhtasar Beyannamenin takip eden 26. günü olarak değiştirilmiş yeni beyan tarihine ve 2020 yılı takvimine göre tespit edilmiş beyanname verme tarihleri dikkate alınarak güncellenmiştir.