YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Konu: YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)” de değişiklikler yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere, 28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler hakkında 30.06.2020 tarih ve 2020/176 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Bu defa daha önce uygulamaya yönelik olarak çıkarılan tebliğde de değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı şekilde verilmiştir.

1 –Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (2019/1) 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yatırım ve/veya işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları

 

MADDE 4 – (1) Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak yatırım ve/veya işletme döneminde uygulanır. 

Nitelikli personel desteğinden yararlanma şartları

 

MADDE 4 – (1) Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak uygulanır. 

 

2 – Aynı Tebliğin 7. maddesinde yer alan “Enerji desteği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Enerji desteğinden yararlanma şartları

 

MADDE 7 – (1) Enerji desteği, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Destek Kararında belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır.

Enerji desteğinden yararlanma şartları

 

MADDE 7 – (1) Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Destek Kararında belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydı ile azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanır.

 

3 – Aynı Tebliğin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Enerji desteği müracaat usul ve esasları

 

MADDE 8 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için yatırımın tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.

Enerji desteği müracaat usul ve esasları

 

MADDE 8 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılmasını müteakip Bakanlığa yapılacak müracaatta kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.

 

4 – Aynı Tebliğin 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Destek uygulamasına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Enerji desteği uygulama esasları

 

MADDE 9 – (1) Destek uygulamasına, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanır ve Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulama yapılır. Destek Kararında belirtilen azami destek tutarına ulaşılması halinde enerji desteği ödemelerine son verilir.

Enerji desteği uygulama esasları

 

MADDE 9 – (1) Destek uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanır ve Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulama yapılır. Destek Kararında belirtilen azami destek tutarına ulaşılması halinde enerji desteği ödemelerine son verilir.

5 – Aynı Tebliğin 13. maddesinde yer alan “yatırım döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Sigorta primi işveren hissesi desteği

 

MADDE 13 – (1) Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım döneminde başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

Sigorta primi işveren hissesi desteği

 

MADDE 13 – (1) Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına  başlanılabilmesi için, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Bakanlığa müracaat edilmesi ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

 

6 – Aynı Tebliğin 16. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2016/9495 sayılı Kararın 12 nci maddesinin on altıncı fıkrası kapsamında değerlendirilebilecek araştırma ve geliştirme harcamaları, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak belirlenir.”

Söz konusu değişiklikler 28.07.2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

   

EK:

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (2019/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.