KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİ İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUKLARININ ERTELENMESİ, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA SÜRELERİN UZATILMASI, NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNENLERE PRİM DESTEĞİ SAĞLANMASI GİBİ DÜZENLEMELERİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ TBMM’NE SUNULMUŞTUR

TBMM’ne 14 Temmuz günü getirilen Kanun teklifi ile öngörülen düzenlemeler kısaca aşağıda gibidir.

1. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu başlangıcının 31.12.2023 tarihine ertelenmesi

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38/1-a.1 maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanun’nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu 01.07.2020 tarihi itibariye başlamıştır. Konu hakkında 2020/184 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.

Teklifin 8. maddesi ile 6331 sayılı Kanunun 38/1-a.1 maddesinde yer alan 01.07.2020 tarihinin 31.12.2023 olarak değiştirilmesi öngörülmektedir

Bu durumda, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu başlangıcı 31.12.2023 tarihine ertelenecektir.

2. Koronavirüs kaynaklı kısa çalışma ödemelerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması hususunda Cumhurbaşkanı’na yetki tanınması

Teklifin 2. maddesinde yer verilen düzenleme ile, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda  Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği gibi 4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesine göre, bu madde kapsamında kısa çalışma ödeneğine yapılacak başvuru tarihini 31.12.2020 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

3. Kısa çalışmadan veya ücretsiz izin döneminde nakdi ücret desteği uygulamasından normal çalışmaya geçeceklere prim desteği sağlanması

Teklifin 3. maddesinde yer verilen düzenleme ile, ekonomideki normalleşme adımları ile birlikte işyerlerinde haftalık normal çalışma süresine dönülmesini teşvik etmek amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi kapsamında koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan veya aynı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında ücretsiz izin uygulamasında nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma süresine dönmesi halinde; 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hissesi primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak suretiyle destek sağlanması öngörülmektedir.

4. İşten çıkarma yasağı düzenlemesinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılması ve uygulamaya dair istisnai hallerin genişletilmesi  

4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağına dair düzenlemenin yasadaki normal üç aylık süresi 17.07.2020 günü dolmaktadır. Maddeye göre Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkisi bulunmaktadır.

Teklifin 4. maddesinde yer verilen düzenleme ile, işten çıkarma yasağının mevcut yasa metnindeki tek istisnası olan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri düzenlemesine ilave olarakbelirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” durumlarının da maddeye eklenmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın işten çıkarma yasağına dair altı aya kadar olan süre uzatım yetkisinin her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar olacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir.

 

Saygılarımızla,

EK:

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.