ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLECEK BİNEK OTOLARDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASINDA 2020 YILINDA DİKKATE ALINACAK ÜST TUTAR

Konu: ENGELLİLER TARAFINDAN İKTİSAP EDİLECEK BİNEK OTOLARDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASINDA 2020 YILINDA DİKKATE ALINACAK ÜST TUTAR BELİRLENMİŞTİR

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinde engelliler tarafından iktisap edilecek taşıtlarda ÖTV istisnası uygulamasına dair düzenlemelere yer verilmiştir. Bu istisnanın uygulama usul ve esasları ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Engelliler tarafından ÖTV’den istisna olacak şekilde araç iktisap edilmesinde çeşitli şartlar ve sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlardan biri motor silindir hacmi, diğeri ise ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan taşıtlardan binek oto niteliğinde olanlarda, taşıtın ÖTV ve her türlü vergiler dahil toplam bedelinin belirli tutarın altında olmasıdır.

7061 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereği söz konusu üst limit 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 200.000 TL (2019 yılı için 247.400 TL) olarak belirlenmişti. Bu had her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. Ancak artırılan tutarın 100 TL’nı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacaktır. Buna göre söz konusu tutar 27.12.2019 Tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile 2020 yılı için 303.200 TL olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla

EK:

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr