2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Konu:2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer)  yayınlanan 64 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları, damga vergisi oranları ve azami damga vergisi tutarı haddine dair belirlemeler yapılmıştır.

 

Vergiye tabi her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3.239.556,40  TL olarak belirlenmiştir.

 

2020 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları tarifesi ekli tebliğde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

EK:

64 Seri No.lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr