Sirküler Sayı: 2021/147

Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10.maddesinin altıncı fıkrasında, Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35.maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile bu tarihten sonra aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarların muayene ücreti ile birlikte ödenmesi hâlinde söz konusu %5 fazlaların alınmayacağı hususu düzenlenmiştir.

14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı Kanun’un 10.Maddesinin Altıncı Fıkrasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile de araç muayene alacaklarının yapılandırılmasına dair usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Document

Sirküler Sayı: 2021/147
Sirküler Sayı: 2021/147