Şubat Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar

Şubat ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

ELEKTRİK MOTORLU ARAÇLARIN ÖTV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR

 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrik motorlu araçların ÖTV oranları artırılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2020/NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ 15.02.2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2020 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA HATIRLATMA

 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna ilişkin detaylı bilgilere  sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 1.1.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN VERGİLENDİRME DÖNEMİ KAZANÇLARINA UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR

6322 sayılı Kanunla kanunen kabul edilmeyen giderlerin düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(i) maddesine eklenen finansman gider kısıtlaması, finansman gider kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı tarafından bugüne kadar belirlenmemesi nedeniyle uygulama alanı bulmamıştı. Ancak söz konusu oran 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere %10 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede 1.1.2021 tarihinden itibaren,

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.

• Yine Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamanın usul ve esaslarına yönelik olarak yakın zamanda bir genel tebliğ yayınlanmasını beklemekteyiz.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI ORANI %3’TEN %5’E YÜKSELTİLMİŞTİR

3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden kesilecek vergi tevkifatı oranı 1.3.2021 tarihinden itibaren %3’ten %5’e yükseltilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLERE DAİR ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER İÇEREN 7263 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

- Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri istisna kazanç tutarının %2 sinin girişim sermayesi yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları veya kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması zorunlu hale getirilmiştir

-Yönetici şirketlerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilme süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

-Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un uygulama süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ücret gelir vergisi istisnası uygulamasına dair değişiklikler ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda ücret gelir vergisi stopaj teşvikine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca bankalarca vergi idaresine ihbar edilmeyen açık ihracat hesaplarının bildirimine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMLERİNE İLİŞKİN E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİ 12.02.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU KAPSAMINDA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN FOB BEDELİNİN EN AZ %85’İNİN İHRAÇ EDİLMESİ ŞARTI 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANACAKTIR

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir. 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu yurt dışına ihraç oranı 2020 yılı için %80 olarak uygulanacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÜKLENMESİNİN KONTROL EDİLEBİLECEĞİ EKRANLAR AÇILMIŞTIR

E-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyaları, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebilecektir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında ihracat bedelinin Türk Lirası karşılığının Türkiye’ye getirilmesi halinde KDV iadesi yapılabilecektir. Tebliğde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna ile Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan bedelsiz bilgisayar ve donanım teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslim ve hizmetlerinde KDV İstisnası ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca KDV iadesi alacakları ÖTV borçlarına mahsup edilemeyecektir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

HAMİLİNE PAY SENETLERİ ÇIKARMIŞ OLAN ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA HATIRLATMA

7262 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, hamiline yazılı pay senetlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Düzenleme kapsamında hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildiren kimseler, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabileceklerdir. Bu çerçevede 01.04.2021 tarihinden sonra genel kurul toplantısı yapılmasını gerektiren bir hususun bulunması halinde, söz konusu düzenleme gereği genel kurul toplantısının ancak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gerekli bildirimin yapılması akabinde mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

31.12.2020 DÖVİZ KURLARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

 

525 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

2020 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLMESİ

 

Bilindiği üzere, 7194 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 86/1-b bendinde yapılan değişiklik ile ücret gelirlerinin beyanı ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme çerçevesinde 2020 yılında ücret geliri elde eden ve kanunda sayılan şartları sağlayanların, elde etmiş oldukları bu ücretler için 2021 yılı Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Sirkülerimizde ücretlerin beyanı konusunda detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

BAĞLI VE HAKİM ŞİRKET RAPORLARININ FAALİYET DÖNEMİNİN İLK ÜÇ AYI İÇİNDE HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

E-BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

 

526 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile, e-belge uygulamalarının düzenlendiği 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

 

-Brüt satış hasılatı 2020 ve sonrasında 25.000.000 TL’nı aşan mükellefler müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçeceklerdir.

 

Ayrıca tebliğde;

 

-SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmet sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu,

-E-arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce belirli hadleri aşan faturaların özel entegratörler aracılığıyla da düzenlenebilmesi,

-E-döviz alım-satım belgesi,

-E-adisyon

 

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

-E-belgelere ilişkin yapılacak iptal/itiraz, ihbar ve ihtarların Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi ile ilgili olarak mükellefler;

 

 • Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) ile yaptıkları e-belge ihbar veya ihtarları ile

• E-belge iptal işlemlerini

 

01.05.2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildireceklerdir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR HAKKINDA DUYURU

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

  

KDV TEVKİFATI UYGULAMASINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

35 Sıra No.lı teblğ ile KDV tevkifatında yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 

KDV tevkifatı uygulayacak “belirlenmiş alıcılar” arasına; Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haberleşme işletmecileri dahil edilmiştir. Ayrıca bazı hizmet ve teslimler için uygulanan tevkifat oranları artırılmıştır. Ayrıca ticari reklam hizmetleri ile kara yolu yük taşıma hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır. KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Yine KDV tevkifatı kapsamında iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lı KDV beyannamesi ile tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmesi şartı aranacaktır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

AB ÜKELERİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARININ VERGİ BİLGİLERİNİN OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ KAPSAMINDA VERİLMESİ KONUSUNDA TÜRKİYE’YE EK SÜRE VERİLMİŞTİR.

 

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanlarının Brüksel’de gerçekleşen zirve toplantısında, Türkiye’ye, otomatik bilgi değişimi kapsamında aralarında Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda’nın da yer aldığı altı AB ülkesine bilgi aktarması konusunda ek süre verildiği, söz konusu 2019 verilerinin Eylül Ayına kadar paylaşılmaması halinde Türkiye’nin kara listeye alınmasının olası olduğu açıklanmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

ÜLKE BAZLI RAPORUN (CBCR) GÖNDERİLECEĞİ BTRANS SİSTEMİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 31 MART 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

 

3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmuş olan işyerleri için 31.03.2021 tarihine kadar (bir ay daha) uzatılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar başlıklı 7. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KIYMETLİ MADEN İTHALATINA DAİR TEBLİĞLERDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞ OLUP, AYRICA KIYMETLİ MADEN RAFİNERİLERİNE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİRİMİ KURULMASI, TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNE DAİR RAPORLAMA VE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ GETİRİLMİŞTİR

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI

 

35 Sıra No.lı tebliğ ile “kara yolu ile yapılan yük taşıma hizmet” alımları KDV tevkifatı uygulaması kapsamına alınmıştır. Söz konusu tevkifat düzenlemesine ilişkin olarak detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

ÜLKE BAZLI RAPORUN (CBCR) GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TRANSFER SİSTEMİ (BTRANS) ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 3 No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile Ülke Bazlı Raporun BTRANS aracılığıyla gönderilme süreleri bir kez daha uzatılmıştır.

 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,

 

-Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

ALTI PUANLIK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİNİN UYGULAMA SÜRESİ 31 ARALIK 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile altı puanlık sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresi 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

ŞİRKET KURULUŞLARINDA İMZA YETKİLİLERİNİN İMZALARININ ELEKTRONİK VERİLERDEN TEMİN EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ DÜZENLEMELERİ

 

7263 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenleme uyarınca, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştı. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile de 7263 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeye dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan yönetmelik ile “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler incelendiğinde temel olarak TCMB’na gönderilecek veri formlarının bağımsız denetim kapsamından çıkarıldığı görülmektedir. Üçer aylık bildirim dönemleri “aylık” dönemler olarak yeniden belirlenmiştir. Veri formu, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanacak ve müteakip ayın son gününe kadar bildirilecektir.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI KDV İADESİ 

 

KDV tevkifatına tabi hizmet ve teslimler ile ilgili KDV iade başvuru şartları, belgeler ve diğer hususlara ilişkin olarak sirkülerimizde detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ SEKTÖRLERE İLİŞKİN ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTELERİ BELİRLENMİŞTİR

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 27.02.2021 tarih ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’nin “Öncelikli ürün listesi” başlıklı 3. maddesi değiştirilmiş ve tebliğ ekinde yer alan makine sektöründeki ürün listesi güncellenmiş, ayrıca aşağıda yer alan 7 yeni sektöre yönelik öncelikli ürün listesi eklenmiştir.

 

  • Kimya (NACE Kodu 20),
  • Eczacılık (NACE Kodu 21),
  • Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26),
  • Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),
  • Makine (NACE kodu 28),
  • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

 

ve yukarıdaki sektörlerde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri

 

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Document

Sirküler Sayı: 2021/059
Sirküler Sayı: 2021/059