"Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar''

Konu: "Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar''

Mayıs ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ÖDEMESİ ERTELENEN SGK PRİMLERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAĞI DÖNEM

518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler paralelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nca alınan 26.03.2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesi gereken sigorta primlerinin ödemesi sırasıyla 02.11.2020, 30.11.2020 ve 31.12.2020 tarihlerine kadar ertelenmişti.

2020/Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait olup normal yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde tahakkuk edecek sigorta primlerinin yukarıda yer verilen uzayan tarihlerde (02/11, 30/11 ve 31/12) ödenmesi halinde, bu primler, 2020/1, 2020/2 ve 2020/3. geçici vergi dönemlerinde gider olarak dikkate alınamayacak olup, 2020/4. dönem (Ekim-Kasım-Aralık) geçici vergiye tabi kurum kazancının ve dolayısıyla 2020 yılı kurumlar vergisine tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

YARGI ALANINDAKİ HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA GETİRİLEN DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR VE VERGİ UYGULAMALARINA ETKİSİ

2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR GENELGE YAYINLANMIŞTIR

Asgari ücret desteği 2020 yılında da uygulanmaya devam edecektir. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Genelge ile asgari ücret desteği uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin prime esas günlük kazancı 128 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılı cari aylarında bildirilecek sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2020 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Yukarıda (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 TL olarak esas alınacaktır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz” belgesinde, e-defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulan “Muhasebe Fişleri”nin içeriğinde yer alması gereken asgari bilgiler, dosya formatları ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GİREN ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ 2019 YILI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan şirketler ve irtibat büroları, Mayıs ayı sonuna kadar 2019 faaliyetleri ile ilgili bilgilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile, 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabı (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, vb,..) tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzlarının 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİ KONTROLLERİNDE ALT MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA VERMEDİKLERİ KDV BEYANNAMESİ VE BA-BS FORMLARI KAYNAKLI OLUMSUZLUK TESPİTLERİNE İSABET EDEN İADE TUTARININ TEMİNAT YOLUYLA YERİNE GETİRİLMESİ

32 sayılı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın mücbir sebep döneminde mükelleflerin KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

DEPREM VE SALGIN GİBİ AFETLER NEDENİYLE YARIM KALAN VEYA TAMAMLANAMAYAN YATIRIMLARA EK SÜRE VERİLMESİ

2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile koronavirüs nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve süresi devam eden teşvik belgelerindeki yatırım tamamlama süreleri talep halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ 28 MAYIS 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 130 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile, 18.05.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.05.2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ASGARİ MAKTU ÖTV TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN FAALİYET RAPORLARI İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ (TGB) İŞLETMELERİN MALİ DENETİM RAPORLARININ TESLİM SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Ar-ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresi 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KAR PAYI DAĞITIMINDA SINIRLAMA DÜZENLEMESİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI İLE DÜZENLEMENİN İSTİSNALARINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen ve sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net karlarının %25’inden fazlasını ve daha önceki yıllara ait karların tamamı ile serbest yedek akçelerini dağıtmalarını sınırlayan geçici 13. maddenin istisnalarına ve maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslara dair düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KAMBİYO MUAMELELERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI BİNDE 2’DEN YÜZDE 1’E YÜKSELTİLMİŞTİR

Kambiyo muamelelerinde uygulanan BSMV oranı binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

FİNANSMAN BONOLARINDAN VE BİR YILDAN KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLECEK GELİR VE KAZANÇLARA UYGULANACAK VERGİ TEVKİFAT ORANI %15 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTRONİK İMZA VEYA MALİ MÜHÜR TEMİN SÜREÇLERİ DEVAM EDEN SERBEST MESLEK ERBABINCA E-SMM UYGULAMASINA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI ÜZERİNDEN DE BAŞVURU YAPILABİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile, koronavirüs salgını ve bu kapsamda alınan tedbirler sebebiyle e-imza ya da mali mühür başvurularını yapamayan ya da başvurularına rağmen e-imza ya da mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu nedenle elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayan mükelleflerin, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühürlerine ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINI DÜZENLEYEN GENEL TEBLİĞ 7194 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYGUN OLACAK ŞEKİLDE GÜNCELLENMİŞTİR

7194 sayılı kanun ile yapılan değişiklik kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin %5 vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait aşağıdaki vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

• Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,

• Geçici vergi beyannameleri,

• Muhtasar,

• Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,

• Vergi dairelerine verilmesi gereken KDV ve ÖTV beyannameleri.

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz),

-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde sayılan Kaçakçılık Suçları fiillerinin işlenmemiş olması gerekmektedir. 312 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Vergiye uyumlu mükellefler tarafından yararlanılacak %5 vergi indirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

Mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemeleri kapsamında 31.05.2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 01.06.2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken,

• Aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020,

• Üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri, e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19.06.2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

AMATÖR SPOR YARIŞMALARINI YÖNETEN HAKEMLERE ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNAYA DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan spor yarışmalarını yöneten hakemlerin aldıkları ücretlere ilişkin istisna hükmü yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile;

a) Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst ligleri hariç amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerin bu görevleri dolayısıyla aldıkları ücretlere yönelik gelir vergisi istisnası aynen korunmuştur,

b) Profesyonel spor yarışmalarını yöneten spor hakemleri ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerinin aldıkları ücretler istisna kapsamından çıkarılmıştır.

Profesyonel spor yarışmalarını yöneten hakemler ile basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerindeki yarışmaları yöneten hakemlere bu faaliyetleri nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir.

311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnaya” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİNE DAİR 311 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

7194 sayılı Kanunla, GVK’nun sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini belirleyen geçici 72. maddesinin uygulama süresi, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan % 15 oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

Buna göre lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiş, diğer sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında bir değişikliğe gidilmemiştir.

Buna göre 01.01.2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

a) Lig usulüne tabi spor dallarında,

1) En üst ligdekiler için % 20,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5, oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesine” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI VE İSTİSNANIN SINIRINA DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

GVK’nun 18. maddesi kapsamında elde edilen ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmayan kazançlar gelir vergisinden istisna olup bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir.

Bu kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. Buna karşın söz konusu kazançların Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşan kazançlar için istisnadan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırına” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNU UYARINCA KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMASI

7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mahkemelerce veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Buna göre, GVK’nun 94/1.maddesinde sayılanlar tarafından İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretinin;

a) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından,

b) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından,

c) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı kazanan) tarafa ödendiği durumlarda, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata ödeme yapılması esnasında, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan GVK’nun 94/1. maddesinde sayılmayanlar (tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar) tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden ise gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulamasına” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNAYA DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

GVK’nun 23/10. maddesine parantez içi hüküm olarak eklenen düzenlemeye göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere, işverenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmeti verilmediği durumlarda, hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

DAR MÜKELLEFLERİN (KURUMLAR DAHİL) TÜRKİYE'YE GETİRDİKLERİ YABANCI PARALARLA İKTİSAP ETTİKLERİ MENKUL KIYMETLERİN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİLENDİRME

GVK’nun 81. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı kazançları gelir vergisinden istisnadır.

311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 4875 sayılı Kanun hükmüne istinaden dar mükelleflerin (kurumlar dahil) Türkiye’de iktisap edecekleri menkul kıymet veya iştirak hisselerinin karşılığında getirecekleri yabancı paralar için yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin alma şartının kaldırılmış olduğu, bu kapsamda mükelleflerin söz konusu mercileri bilgilendirmelerinin yeterli olacağı ve istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’deki menkul kıymet veya iştirak hisselerinin iktisabına ilişkin yabancı paraların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi veya Türkiye’deki bankalara transfer edilmesinin şart olduğu açıklanmıştır. 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dahil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme”ye ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR

GVK’nun 86/1-b bendinde yer alan düzenlemeye göre, tevkif suretiyle vergilendirilmiş;

a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı GVK’nun 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dahil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

BİNEK OTOMOBİLLERİN GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNE DAİR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DÜZENLEMELERİ

GVK’nun ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecek giderleri düzenleyen 40. maddesi ile serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilecek giderlerin düzenlendiği 68. maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması ve çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otoların gerek alımında yüklenilen KDV ve ÖTV’ne dair gerekse binek otoların masrafları ile amortismanlarına dair bazı gider kısıtlamaları getirilmiştir. 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile “Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesine” ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/162 - "Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar''
SİRKÜLER Sayı:2020/162 - "Mayıs Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar''