"KDV Beyanname ve Ba-Bs Formları Kaynaklı Olumsuzluk Tespitlerine İsabet Eden İade Tutarının Teminat Yoluyla Yerine Getirilmesi"

Konu: "Mücbir Sebep Döneminde Kdv İadesi Kontrollerinde Alt Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Vermedikleri Kdv Beyannamesi Ve Ba-Bs Formları Kaynaklı Olumsuzluk Tespitlerine İsabet Eden İade Tutarının Teminat Yoluyla Yerine Getirilmesi"

08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde, 518 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iadesi uygulamalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler kapsamında, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait Muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödenme süreleri aşağıdaki şekilde ertelenmişti. 

Dönem

Normal Beyan ve Ödeme Tarihi

Uzayan Beyan Tarihi

Uzayan Ödeme Tarihi

Mart 2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Nisan 2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Mayıs 2020

26.06.2020

27.07.2020

28.12.2020

Diğer taraftan, yine Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait Ba-Bs formlarının verilme süreleri de 27.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. KDV iadesi taleplerinin yerine getirilmesi sürecinde vergi idaresi tarafından yapılan kontroller arasında, iade talep eden mükellefin alım yaptığı mükelleflerin (alt mükelleflerin) KDV beyannameleri ile Ba-Bs formlarının yasal süresi içinde verip vermediği yer almaktadır.

Alt mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olması nedeniyle KDV beyannameleri ile Ba-Bs formlarını vermemiş olması halinde bu kontroller sonucunda olumsuzluk tespit edilmesi ve buna istinaden KDV iadesi süreçlerinin aksaması söz konusu olabilecektir.

Aşağıda yer alan düzenlemeler kapsamında, mükelleflerin iade süreçlerinin bu kapsamda tespit edilecek olumsuzluklar nedeniyle aksamaması için, söz konusu tespitlere isabet eden iade tutarları için tebliğde belirlenen oranlarda teminat verilmesi suretiyle iade taleplerinin yerine getirilmesi şeklinde bir uygulama hayata geçirilmektedir.

1. İade Talep Edebilmek İçin KDV Beyannamelerinin Verilmesi Gerekecektir

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekecektir. Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

2. Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesi Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Yapılacak İncelemelere Dair Düzenlemeler

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile belirlenen KDV beyannamelerinin uzayan verilme tarihini takip eden aybaşına (01.08.2020 tarihine) kadar yapılacak iade taleplerine [ATU1 ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç] istinaden KDVİRA2 sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

2.1. Mahsuben iade talepleri

a- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılacak kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilecek tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.

b- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilecek olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

- HİS3 sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında, - İTUS4 sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında, - HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

2.2. Nakden iade talepleri

a- KDVİRA sistemi tarafından yapılacak sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilecek tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.

b- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilecek olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında, - HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden Mahsuben/Nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

3. Mücbir Sebep Dönemi Sonrasında Teminat Yoluyla Alınmış KDV İadelerine Dair Yapılacak Kontroller

Mücbir sebep döneminin sonlanmasına müteakiben, yukarıda yer verilen düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilecek ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılacak ve teminatlar çözülecektir.

Saygılarımızla,

EK: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/142 - "Mücbir Sebep Döneminde Kdv İadesi Kontrollerinde Alt Mükelleflerin Mücbir Sebep Kapsamında Vermedikleri Kdv Beyannamesi Ve Ba-Bs Formları Kaynaklı Olumsuzluk Tespitlerine İsabet Eden İade Tutarının Teminat Yoluyla Yerine Getirilmesi"