Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerin KDV Tevkifatı Kapsamında KDV Genel Uygulaması Tebliği Düzenlemesi

Konu: Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerin KDV Tevkifatı Kapsamına Alınması Başta Olmak Üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

14.02.2020 tarih ve 31039 sayılı Resmi Gazete yayınlanan tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Tevkifatı Uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğinin kısmi tevkifat yapılacak işlemlere dair düzenlemelerin yer aldığı bölümünde yapılan düzenleme uyarınca, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Sözleşmede Öngörülen Hizmet                               İşlem Türü:

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri                               Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (I/C2.1.3.2.10 bölümü) 

İlaçlama Hizmetleri                                                Oran: 

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri                        7/10

Temizlik Hizmetleri                                               Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri              Tevkifat Yok

Atık Yönetimi Hizmetleri                                        Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                           5/10           

Sözleşmede Öngörülen Hizmet                                                                            İşlem Türü

Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri           İşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-                                                                                                                                 2.1.3.2.5. bölümü)

Güvenlik Hizmetleri                                                                                            Oran

Otopark Hizmetleri                                                                                             9/10

                                                                                  Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı                                                                                                                         Tevkifat Yok

                                                                                  Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                                                                       5/10

Sözleşmede Öngörülen Hizmet                                        Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti                                 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait, Tadil, Bakım ve            Mefruşat Hizmeti                                                             Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. bölümü)

                                                                                    Tevkifat Yok (*)

                                                                                   Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                                   Tevkifat Yok

                                                                                  Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                                  5/10

Sözleşmede Öngörülen Hizmet                                   Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Yemek Hizmeti                                                         Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C2.1.3.2.1.                                                                                           bölümü)

                                                                               Tevkifat Yok (*)

                                                                             Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                             Tevkifat Yok

                                                                            Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                             5/10

Sözleşmede Öngörülen Hizmet                                Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Yapım İşleri                                                                                    (Tebliğin I/C Bina ve Arazi Hizmetleri 2.1.3.2.1. bölümü)

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti                       3/10

Bina ve Arazi Hizmetleri                                        Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                            3/10

                                                                         Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı   

                                                                            3/10

Laboratuvar Hizmeti                                            Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat                                      

Görüntüleme Hizmeti                                          Tevkifat Yok

Rehabilitasyon Hizmeti                                        Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı   

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti                         Tevkifat Yok

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti                              Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

                                                                           5/10     

(*) Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara (belirlenmiş alıcılar) ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığı’na sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında (yapım işlerinde (3/10) oranında) KDV tevkifatı yapılması gerekecektir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulması halinde, yukarıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır.

Örnek: Yüklenici (A) firması, işletmeye alınan sağlık tesisine yönelik alt yüklenici (B) firmasından temin etmek suretiyle Sağlık Bakanlığına güvenlik hizmeti vermektedir. Alt yüklenici (B) firması da bu hizmeti bir alt yüklenici (C) firmasından sağlamaktadır.

Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması tarafından aracı (B) firmasına sunulan güvenlik hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “İşgücü Temin Hizmetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu hizmete ilişkin aracı (B) firması tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Aracı konumundaki (B) firması tarafından yüklenici (A) firması adına düzenlenecek faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici (A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına düzenlenecek faturada ise Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.

Yukarıda açıklanan KDV tevkifatına ilişkin düzenlemeler 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. 6428 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı’na kiralanması işleminin KDV’den İstisna Olması

Tebliğin “I/E-3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası” başlıklı kısmında düzenlenen istisna uygulamasında, söz konusu istisna uygulaması kapsamına giren işlemlerin düzenlendiği “3.1.2.” no.lı kısmına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“3.1.2.İstisna Kapsamına Giren İşlemler

Bu Tebliğin (II/E-3.1.1.) ayrımında sayılan projelere ilişkin olarak;

- Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,

- Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler, KDV'den istisna tutulur.

Yatırım dönemi, söz konusu projelere ilişkin olarak ilgili idare ile yapılan sözleşmelere göre belirlenir. Yatırım dönemi süresinde ortaya çıkacak değişiklikler(sürenin uzatılması ya da kısaltılması şeklinde), ilgili idare tarafından doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilir.

Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin, 6428 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi kapsamında KDV’den istisna olduğu tabiidir.

” 3. Sağlık Bakanlığı’na Laboratuvar, Rehabilitasyon, Görüntüleme, Yemek Hizmeti Sunulmasında Uygulanacak KDV Oranı

Tebliğin “III/B-2.6. İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar” başlıklı kısmına aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.7. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması

 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler ve ambulans hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler %8 oranında KDV’ye tabidir. Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüş olup, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV’ye tabidir.

” 4. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi Bilindiği üzere, 30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesi ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde kdv iadesi uygulamasının 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına karar verilmişti.

Söz konusu düzenlemeye bağlı olarak tebliğin II/E.7, II/E-7.1 ve II/E-7.3. no.lu bölümlerinde düzenlemeler yapılmıştır.

5. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun geçici 39. maddesinin uygulama süresi, 7201 sayılı Kanunla 31.12.2019 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı.

“17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.”

Bu yasal düzenlemeye bağlı olarak tebliğin II/E-9 ve II/E-9.1.2 no.lu bölümlerinde tarih değişiklikleri yapılmıştır.

Saygılarımızla

EK: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.