İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ UYGULAMASINDA, PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ İKİ YILDAN DÖRT YILA ÇIKARILMIŞTIR

KONU:İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ UYGULAMASINDA, PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ İKİ YILDAN DÖRT YILA ÇIKARILMIŞTIR
SİRKÜLER:Sayı: 2020/005

24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7196 sayılı Kanunun 12. Maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9962 sayılı Kararname ile ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine dair uygulamanın usul ve esasları belirlenmişti. Söz konusu uygulama hakkında 05.04.2017 – 2017/7331.10.2018 – 2018/198 ve 11.11.2019 – 2019/155 sayılı sirkülerlerimiz ile bilgilendirmeler yapılmıştı.

Bu defa yapılan düzenleme ile 5682 sayılı Kanunun 14. maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

 Değişiklik öncesi madde metni:                              Değişiklik sonrası madde metni:

 

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

Buna göre;

Son 3 takvim yılı itibarıyla  yıllık ortalama ihracatı;  

  •  500 Bin ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir), 
  •   10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki), 
  •  25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç)
  •   50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Dolan dahil) olan firmaların 4 (dört)
  •   100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş)

 yetkilisine talep edilmesi ve gerekli diğer şartların da sağlanmış olması halinde dört yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Saygılarımızla,                                                                                        

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge,, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr