2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİKLERİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI

Konu:2020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİKLERİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI
SİRKÜLER Sayı: 2020/001

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayınlanan 18 Seri No.lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) alınacak maktu özel iletişim vergisi tutarı 2020 yılı için 79 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Saygılarımızla,                               

EK:

18 Seri No.lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr