E-defter uygulama kılavuzunun v 1.8 versiyonu yayınlandı

E-defter Uygulama Kılavuzu’nda defterlerin hangi durumlarda yeniden oluşturulabileceğine ilişkin “Uyarı” kısmı Elektronik Defter Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe (Sıra No: 3) göre revize edilmiştir. Bu kapsamda kılavuza eklenen bölüm aşağıdaki gibidir.

“UYARI: Yasal yükleme süresi geçen beratlara ilişkin e-Defterin yeniden oluşturulabilmesi için Başkanlık sisteminde kayıtlı mevcut beratların silinmesine ilişkin talepler; durumun aşağıda belirtilen evraklar ile tevsiki halinde Başkanlığımızca değerlendirilmektedir.

Buna göre; e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir.

Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ve Özel Amaçlı YMM Raporu ile birlikte durumun Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-Defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yeniden yüklenmesi için Başkanlık tarafından yazılı izin verilir.

Yasal yükleme süresi geçen beratlara ilişkin e-Defterde, Uyumlu yazılım firması kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri olması halinde ise durumun öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeler (Uyumlu yazılım firması tarafından hazırlanan teknik rapor, Özel Amaçlı YMM Raporu) ile birlikte 15 gün içinde Başkanlığa başvurulması gerekmektedir.

Başkanlık, gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak başka tevsik edici belgeler de talep edebilir.”

Document

Sirküler sayı: 2021/114
Sirküler sayı: 2021/114