Sirküler Sayı: 2021/125

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine ilişkin olarak stopaj oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin geçici 2. ve geçici 3. maddelerinin 31.03.2021 tarihinde biten süreleri 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre, mevduat faizleri ve katılım bankası kâr paylarında düşük oranlı tevkifat uygulaması ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranlarına dair düzenlemenin süresi 31.03.2021 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu düzenleme hakkında 02/04/2021 – 2021/74 sayılı sirkülerde bilgilendirme yapmıştık.

Bu defa 01.06.2021 tarih ve Mükerrer 31498 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu süre uzatımı düzenlemesi, 01.06.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ve 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 01.06.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/125
Sirküler Sayı: 2021/125