Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.05.2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 27.05.2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi ile, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi sağlanmıştı. 7316 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelere dair 23/04/2021 – 2021/93 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmiştir. Tebliğ ile söz konusu düzenlemeye ilişkin ÖTV tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Bu çerçevede Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin vergiyi doğuran olay başlıklı (I/C) bölümünün ikinci paragrafının (iv) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda değil, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmeler tarafından alıcıya teslimi

 

iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi

 

 

Ayrıca söz konusu tebliğin “IV/E Vergilerin Belgelerde Gösterilmesi” başlıklı bölümünde yer alan “Örnek 3”ten sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.”

Document

Sirküler Sayı: 2021/117
Sirküler Sayı: 2021/117