Kısmi KDV Tevkifatı Uygulamasına Dair Özet Tablo ve Açıklamalar

Bilindiği üzere 35 Seri No.lı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

1- Tevkifat yapacak belirlenmiş alıcı listesine yeni belirlenmiş alıcılar eklenmiş,
2- Bir kısım teslim ve hizmetlerde uygulanan tevkifat oranları artırılmış,
3- Bazı yeni teslim ve hizmetlere ise tevkifat getirilmiş

bulunmaktadır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV mükellefleri ile aşağıdaki listede yer alan “Belirlenmiş Alıcılar” KDV tevkifatı yapmak ile sorumlu tutulmuşlardır.

 

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta ve reasürans şirketleri (35 numaralı KDV tebliği ile eklenmiştir),

- Sendikalar ve üst kuruluşları (35 numaralı KDV tebliği ile eklenmiştir),

- Vakıf üniversiteleri (35 numaralı KDV tebliği ile eklenmiştir),

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri (35 numaralı KDV tebliği ile eklenmiştir),

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

- Kalkınma ve yatırım ajansları

(Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmemektedir.)

Yapılan söz konusu değişiklikler kapsamında kısmi tevkifat konusuna giren hizmetler, tevkifat oranları ve tevkifat yapmakla sorumlu olanlara ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

KISMİ TEVKİFATA TABİ HİZMETLER

KDV TEVKİFATINA TABİ

TESLİM VE HİZMETLER İLE KDVGUT BÖLÜM NUMARASI

TEVKİFAT ORANI

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 

4/10

1- KDV mükellefleri

(KDV dahil 5.000.000 TL ve üzerindeki yapım işleri)

2- Belirlenmiş Alıcılar

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş Alıcılar

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri

Spor Kulüplerinin (Şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri

9/10

1- KDV Mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Taşımacılık Hizmetleri

- Servis Taşımacılığı

- Yük Taşımacılığı

 

5/10

2/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

Diğer Hizmetler

(KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

5/10

Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Bankalar,

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile

-Kalkınma ajansları

 

tarafından KDV tevkifatı yapılır.

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

1-KDV Mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

KISMİ TEVKİFATA TABİ HİZMETLER

KDV TEVKİFATINA TABİ

TESLİM VE HİZMETLER İLE KDVGUT BÖLÜM NUMARASI

TEVKİFAT ORANI

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 

4/10

1- KDV mükellefleri

(KDV dahil 5.000.000 TL ve üzerindeki yapım işleri)

2- Belirlenmiş Alıcılar

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş Alıcılar

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş Alıcılar

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

7/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri

Spor Kulüplerinin (Şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri

9/10

1- KDV Mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Taşımacılık Hizmetleri

- Servis Taşımacılığı

- Yük Taşımacılığı

 

5/10

2/10

1- KDV mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

Belirlenmiş Alıcılar

Diğer Hizmetler

(KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

5/10

Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Bankalar,

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile

-Kalkınma ajansları

 

tarafından KDV tevkifatı yapılır.

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

1-KDV Mükellefleri

2- Belirlenmiş Alıcılar

KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNE İLİŞKİN İŞLETME DÖNEMİNDE SUNULAN HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

İşlem Türü

Oran

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

Tevkifat Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait, Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Tevkifat Yok (*)

Tevkifat Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

Tevkifat Yok (*)

Tevkifat Yok

5/10

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapım İşleri

4/10

4/10

4/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

Laboratuvar Hizmeti

 

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

 

Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara (belirlenmiş alıcılar) ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığı’na sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında (yapım işlerinde (4/10) oranında) KDV tevkifatı yapılması gerekecektir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulması halinde, yukarıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır.

KDV Tevkifatı Uygulamasına Dair Bazı Kısa Notlar

-KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’nca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

-Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

-Belirlenmiş alıcıların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) belirlenmiş alıcılara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir.

-KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetler ile KDV Kanunu’nun 11/1-c kapsamında ihraç kayıtlı satışlar ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında yapılacak teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

-İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılır. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilir. Hizmet işlemlerinde, hizmetin ayın sonunda tamamlanması halinde de fatura izleyen ayda düzenlense bile yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir.

2 No.lı KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir.  Diğer bir ifadeyle, 1 No.lı KDV beyannamesi gibi boş dahi olsa verilmesi zorunlu değildir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’nı aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/086
Sirküler Sayı: 2021/086