Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde KDVTevkifatı

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 35 Sıra No.lı tebliğ ile “kara yolu ile yapılan yük taşıma hizmet” alımları KDV tevkifatı uygulaması kapsamına alınmıştır. Söz konusu tevkifat düzenlemesine ilişkin olarak detaylı açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

 

1-Yük Taşıma Hizmetlerinin Kapsamı

 

Yapılan düzenleme ile sadece karayolu ile yapılan yük taşıma hizmeti alımları KDV tevkifatı kapsamına alınmış olup, deniz ve havayolu yük taşıma alım hizmetleri ise tevkifat kapsamı dışında tutulmuştur.

 

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri de  KDV tevkifatı kapsamı dışındadır.

 

2- Yük Taşıma Hizmetlerinde Tevkifat Yapmak İle Sorumlu Olanlar

 

Yük taşıma hizmetlerinde “KDV mükellefleri” (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) ile “Belirlenmiş alıcılar” (KDV mükellefi olsun olmasın) KDV tevkifatı yapmak ile sorumludur.

Belirlenmiş alıcılar tebliğde aşağıdaki gibi sayılmıştır.

 

-5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri.

 

3- Yük Taşıma Hizmetlerinde Tevkifat Oranı

 

Yük taşıma hizmetlerinde alıcılar tarafından uygulanacak tevkifat oranı 2/10 dur.

 

4- Yük Taşıma Hizmetinin Verildiği Taşıta İlişkin Nitelikler

 

Söz konusu kara yolu ile yük taşıma hizmetlerinin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel teşkil etmemektedir.

 

5- Yük Taşıma Hizmetlerinin Fiilen Verilmesi/Verilmemesi Halinde Tevkifat Sorumlusu

 

Yük taşıma hizmetini yüklenen bir firmanın bu işi bizzat kendisi ifa etmesi halinde alınan bu hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. Buna karşın taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

Örnek: A A.Ş,  B A.Ş ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması konusunda taşıma hizmet anlaşması yapmıştır. Söz konusu taşıma hizmeti doğrudan B A.Ş tarafından yerine getirilecektir. Bu durumda B A.Ş’nden alınan söz konusu yük taşıma hizmeti üzerinden 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

Örnek: : A A.Ş,  B A.Ş ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması konusunda taşıma hizmet anlaşması yapmıştır.  B A.Ş  söz konusu taşıma işini C A.Ş’ne devretmiştir. Bu durumda C A.Ş tarafından B A.Ş adına düzenlenen taşıma hizmet bedeli üzerinden 2/10 oranında tevkifat yapılacaktır. Buna karşın B A.Ş tarafından A A.Ş’ye düzenlenecek taşıma hizmet bedeli üzerinden ise tevkifat yapılmayacaktır. 

EK

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/052
Sirküler Sayı: 2021/052