KDV Tevkifatı Uygulamasında Önemli Düzenlemeler ve Değişiklikler Yapılmıştır

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 35 Sıra No.lı tebliğ ile KDV tevkifatında yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1. KDV tevkifatı uygulayacak “belirlenmiş alıcılar” arasına;

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri

dahil edilmiştir.

2. “Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri”nde tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a yükseltilmiş ve belirlenmiş alıcılar dışında kalan diğer KDV mükelleflerinin de KDV dahil 5.000.000 TL ve üzerindeki yapım hizmet alımları tevkifat kapsamına alınmıştır.

3. “Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri”nde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

4. “Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri”nde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

5. “Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri”nde tevkifat oranı 7/10’dan 9/10’a yükseltilmiştir.

6. Servis taşımacılığı yanı sıra “yük taşımacılığı” hizmeti de KDV tevkifatı kapsamına alınmış, servis taşımacılığında tevkifat oranı 5/10 olarak aynen kalmış, yük taşımacılığı hizmetinde tevkifat oranı ise 2/10 olarak belirlenmiştir.

7. “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri”nde KDV tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a yükseltilmiştir.

8. 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara sunulan ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer tüm hizmetlerde 5/10 tevkifat uygulanmaktaydı. Söz konusu kurum ve kuruluşlara ilaveten kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da kapsama alınmıştır.  Belirlenen kurum ve kuruluşlara tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 KDV tevkifatı uygulanacaktır.

9. “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler”de 3/10 olarak belirlenen oranlar 4/10 olarak, 7/10 olarak belirlenen oran ise 9/10 olarak değiştirilmiştir.

10. “Ticari Reklam Hizmetleri” KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 3/10 olarak belirlenmiştir.

11. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç olmak üzere, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılacak ve KDVGUT’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

12. Tevkifata tabi işlemler nedeniyle yapılacak KDV iadesi taleplerinde, alıcının 2 No.lı KDV beyannamesini vermesi ve tahakkuk eden vergiyi ödemiş olması şartı aranacaktır. Eski düzenlemede “ödeme” şartı aranmıyordu. 

13. Söz konusu değişiklikler 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yapılan düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalar sirkülerimizde yer almaktadır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/045
Sirküler Sayı: 2021/045