E-BEYANNAME SİSTEMİNDE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMELERİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannamelerinin Şubat ayının 20. günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise Değerli Konut Vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, elektronik ortamda bizzat mükellefi tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tarafından yayınlanan duyuru ile, Değerli Konut Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/ ) uygulamasının açıldığı açıklanmıştır.

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belgenin, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 Değerli Konut Vergisi usul ve esaslarına ilişkin detaylı bilgilere 18/01/2021 – 2021/17 sayılı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/020

Sirküler Sayı: 2021/020