E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASI HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

2020 ve 2021 yıllarına ait e-defterler ile defter berat dosyaların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi İşlem Sistemlerine yüklenmesine dair 05/01/2021 – 2021/7, 14/10/2020 – 2020/247, 25/04/2020 – 2020/131 sayılı sirkülerlerimizde açıklama yapılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda;

  • E-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluşun yetkilendirilmediği, saklama işleminin yalnızca Başkanlık tarafından ücretsiz olarak sunulduğu,
  • Bu zorunluluğun mükelleflerin e-defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi ayrıca üçüncü kişiler nezdinde (muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur) muhafaza işlemi yapmalarına da engel teşkil etmediği,

 

  • E-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlık bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esasları ile işlem adımlarının ve defterler ile beratların yüklenme tarihlerinin e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile belirlendiği (2020/247 sayılı sirkülerimizde yer verilen söz konusu kılavuza bu link üzerinden de ulaşabilirsiniz),

 

  • 07.01.2021 tarihinde e-Defter Saklama Uygulamasında güncelleme yapıldığı, söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerektiği,

 

  • Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitesinde “e-Defter Saklama” bölümünden ve e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda “2.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme” başlıklı bölümünden ulaşılabileceği,

 

  • Güncel uygulamanın indirildikten sonra, uygulama tarafından yönlendirilen işlem adımları takip edilerek kurulması ve e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanması için kılavuzda belirlenen tarihlere kadar Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine gönderilmesi gerektiği,

açıklanmıştır.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/014
Sirküler Sayı: 2021/014