Sirküler Sayı: 2021/005

E-BELGE UYGULAMALARINDAN GİB PORTAL YÖNTEMİ İLE YARARLANAN MÜKELLEFLERİN 2021/OCAK AYINDA 2020/ARALIK AYINA E-BELGE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere e-Belge uygulamaları kapsamında kâğıt belge düzeninden farklı olarak belge seri ve sıra numarası yerine 16 haneli “Belge Numarası” kullanılmaktadır. Belge numarası, 3 haneli birim kod, 4 haneli yıl kodu ve 9 haneli müteselsil numaradan oluşmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, e-belge uygulamalarından, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerin 01.01.2021 tarihinden itibaren düzenleyecekleri e-belgelerde belge yıl kodunun otomatik olarak sistem tarafından güncelleneceği, bununla birlikte, 31.12.2020 tarihi de dahil olmak üzere, Aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-belgelerde, 7 günlük fatura düzenleme süresine de riayet etmek koşulu ile takip eden Ocak ayı içinde düzenlenebilmesinin önünde bir engel bulunmadığı, bu kapsamda düzenlenecek e-belgelerde, belge tarihine göre sistemin belge yıl kodunu otomatik olarak ayarlamakta olduğu açıklanmıştır.

Örneğin, 3 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek bir e-belgede, belge tarihi 03.01.2021 olması durumunda belge numarası GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31.12.2020 olması halinde ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından otomatik olarak tekemmül ettirilecektir.

Duyuruda, her ne sebep ile olursa olsun Ocak/2021 döneminde Aralık/2020 dönemine e-belge düzenlemesi gerekecek mükelleflerin, GİB Portalı üzerinden 31.12.2020 tarihine taslak belge oluşturması zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

E-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi ile Yararlanan Mükellefler İçin GİB Tarafından Yayınlanan Duyuru

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/005
Sirküler Sayı: 2021/005