Sirküler Sayı: 2020/297

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ TARİFESİ İLE VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK TUTARLARI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanan 52 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2021 tarihinden itibaren, Kanun kapsamında geçerli olacak ve uygulanacak vergi tarifesi ile vergiden istisna olacak tutarlar belirlenmiştir. 

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden itibaren Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL  (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 01.01.2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                         380.000 TL için

1

10

Sonra gelen         900.000 TL için

3

15

Sonra gelen      1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen      3.600.000 TL için

7

25

Matrahın           6.780.000 TL’nı aşan bölümü için

10

30

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/297

Sirküler Sayı: 2020/297