Sirküker Sayı: 2020/232

KAMBİYO MUAMELELERİNDE BSMV ORANI YÜZDE 1’DEN BİNDE 2’YE İNDİRİLMİŞTİR

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın birinci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “%1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:                             Değişiklik sonrası madde metni:

e)  Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

1)  Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları

kambiyo satışları,

 

2)   Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

 

3)  Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

4)    Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

 

5)  İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

e)    Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 2, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

 

1)  Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları

kambiyo satışları,

 

2)   Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

 

3)  Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

4)    Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

 

5)  İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

 

Yapılan düzenleme çerçevesinde döviz satışlarında ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Değişiklik 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

EK:

-3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/232

Sirküler Sayı: 2020/232