SİRKÜLER Sayı: 2020/229

Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI NET KÂRLARININ %25’İNDEN FAZLASINI VE DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT KÂRLARININ İSE TAMAMINI DAĞITAMAYACAKLARINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ ÜÇ AY (30/09/2020 TARİHİNDEN 31/12/2020 TARİHİNE) UZATILMIŞTIR

18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin uygulama süresi üç ay uzatılmıştır. Buna göre, 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddeye göre;

  • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere,
  • Sermaye şirketlerinde, 31.12.2020 tarihine kadar,
  • 2019 yılı net kârlarının sadece %25’e kadarlık kısmının dağıtımına karar verilebilecek, bu oranı aşan kısım için dağıtım kararı alınamayacak,
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler ise dağıtıma konu edilemeyecek,
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek,
  • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 31.12.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Söz konusu tebliğ hakkında 18.05.2020 tarih ve 2020/148 sayılı sirkülerimizde ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/229

Sirküler Sayı: 2020/229