İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bilindiği üzere, 20.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7221 sayılı Kanunun 12. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 8 ile taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı d eğer artış payı olarak alınacağı düzenlenmişti. 7221 sayılı Kanuna dair 24.02.2020 tarih ve 2020/66 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.

Söz konusu ek-8. maddenin son fıkrasında yer alan “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” düzenlemesine istinaden, 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” ile taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ilgili idarelerce yapılacak uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemlere yönelik olarak; uygulama imar planı değişikliğine ilişkin başvuru esasları, kıymet takdir komisyonunun teşekkülü, çalışma şekli ve karar alması, yetkili kuruluşlarca hazırlanan rapor esas alınarak kıymet takdir komisyonunca hazırlanacak raporu, payın kesinleşmesi, ödenmesi ile bu paya ilişkin diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgilere sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/227

Sirküler Sayı: 2020/227