Sirküler Sayı:2020/224

Konu: 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI İADELERİN 2020 YILI SONUNA KADAR KDV BEYANNAMESİNDE İLGİLİ SATIRDA TALEP EDİLMESİ VE İADEYE İLİŞKİN EVRAKLARIN DA 2020 YILI SONUNA KADAR SİSTEME YÜKLENİP İADESİNİN TALEP EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR


KDV Kanunu’nun 29. maddesinde indirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan KDV iadesi alacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ile ilgili açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının oluştuğu yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

Söz konusu Tebliğin “III/B.3.3 - Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünde yapılan açıklamaya göre, iade talebi, en erken, izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılabilecektir.

Kasım döneminden sonraki diğer dönemlerde söz konusu KDV iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 2019 yılında indirimli orana tabi teslimlerden doğan iadelerin, en erken 2020/Ocak en geç 2020/Kasım ayına ait KDV beyannamesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32. maddesinde yapılan düzenleme ile, Kanunun 11, 13, 14, 15. maddeleri ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerden kaynaklı KDV iadelerinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.01.2019 tarihi sonrasında söz konusu maddeler kapsamında yerine getirilen istisna teslimler kaynaklı KDV iadeleri için geçerlidir.

Söz konusu yasal düzenlemeye bağlı olarak Mali İdare KDV Genel Uygulama Tebliğinde düzenleme yapmış ve yukarıda bahsettiğimiz tebliğin IV/A no.lu bölümüne “8. İade Talep Süresi” başlığı altında;

-  İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

-  Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

-  Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

alt başlıklarında düzenleme ve açıklamalara yer vermiştir.

Bu alt bölümün “8.1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi” başlıklı kısmında “Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği

 yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için

 Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil)

 vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi

 işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.” düzenlemesi yer almıştır.

Tebliğde yapılan düzenleme öncesinde, mükellefler indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan bir önceki yıla ilişkin iade tutarlarını hak kaybına uğramamaları için en geç izleyen yılın Kasım beyannamesinde beyan ettikten sonra beş yıl içerisinde iade çalışmalarını yaparak iadelerini talep edebilmekteydi. Ancak tebliğde yapılan düzenleme sonrasında artık mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı KDV iade taleplerini en  geç  işlemin  gerçekleştiği  yılı  takip  eden  yılın  Kasım  dönemi  sonuna  kadar KDV beyannamesinde bildirmiş olmaları yeterli sayılmayacak, standart iade talep dilekçesi ile tebliğde sayılan  tüm bildirim  ve evrakları  elektronik  ortamda  ilgili sisteme yüklemiş olmaları gerekecektir.

Buna göre, 2019 yılından itibaren %1 ve % 8 KDV oranına tabi satışları nedeniyle indirimli oran teslimlerinden dolayı izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade almak isteyen mükelleflerin iadesini en geç 2020/Kasım beyannamesinde beyan etmesi ve yine en geç 31.12.2020  tarihine  kadar  indirimli  orana  tabi  iade  çalışmalarını  tamamlayıp   vergi dairesinden nakden veya mahsuben taleplerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde indirimli oran iadelerinin talep edilmemesi durumunda daha sonra  talep edilmesi mümkün olamayacağından hak kaybı olacaktır.

Tavsiyemiz, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı KDV iadesi taleplerine yönelik çalışmaların 2020 yılının son aylarına bırakılmadan tamamlanması, KDV beyannamesinde gerekli beyanın yapılarak sisteme gerekli bilgilerin yüklenmesidir.

Bu konu hakkında detaylı açıklamalara 10.03.2020 tarih ve 2020/81 sayılı sirkülerimizde yer verilmiş olup, bu defa konunun önemi nedeniyle, olası hak kayıplarının yaşanmaması ve yılın son aylarına kalmadan gerekli çalışmaların programlanması amacıyla hatırlatıcı mahiyette bu sirkülerimiz yayınlanmıştır.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/224 - 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI İADELERİN 2020 YILI SONUNA KADAR KDV BEYANNAMESİN...

Sirküler Sayı: 2020/224 - 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI İADELERİN 2020 YILI SONUNA KADAR KDV BEYANNAMESİNDE İLGİLİ SATIRDA TALEP EDİLMESİ VE İADEYE İLİŞKİN EVRAKLARIN DA 2020 YILI SONUNA KADAR SİSTEME YÜKLENİP İADESİNİN TALEP EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR