İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR

4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan işten çıkarma yasağına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir.

 “Geçici Madde 10 –Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.

Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

Bilindiği gibi 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağı ilk olarak 17.04.2020 – 17.07.2020 dönemi için düzenlenmiş, bu süre ilk önce 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (17.08.2020 tarihine kadar) uzatılmış, sonrasında 2811 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bir ay daha uzatılarak 17.09.2020 tarihine kadar geçerli olması sağlanmıştı.

Bu defa 04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde düzenlenen (fesih yasağı) işten çıkarma yasağına dair mezkûr maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay daha (17.11.2020 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilmiştir. Buna bağlı olarak çalışanların ücretsiz izne gönderilebilmesi ve ücretsiz izin döneminde 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında nakit ücret desteği sağlanmasına dair uygulamanın süresi de uzamış olmaktadır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/223 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR

SİRKÜLER Sayı: 2020/223 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR