İZAHA DAVET UYGULAMASINI YENİDEN DÜZENLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

Konu: İZAHA DAVET UYGULAMASINI YENİDEN DÜZENLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

30.07.2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 519 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile izaha davet uygulamasının usul ve esasları yeniden belirlenmiştir.

 Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde hüküm altına alınan “izaha davet müessesesi”, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup bu müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemekte veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesi yeniden düzenlenmiş, mezkûr madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapılmıştı (7914 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler hakkında 12.12.2019 tarih ve 2019/167 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı).

A-7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Temel Değişiklikler

 

1-519 Sıra No.lı tebliğ ile mülga 482 Sıra No.lı tebliği karşılaştırdığımızda görülen en bariz farklılık “izaha davetin kapsamı” başlığı altıda yapılan düzenlemelerdir. 482 Sıra No.lı tebliğde “2. İzaha Davetin Kapsamı” başlığı altında izaha davet kapsamına alınan konular 16 alt başlık[1] halinde ayrı ayrı belirlenmiş ve hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygulanacağının Bakanlık tarafından belirleneceği açıklanmıştır. 519 Sıra No.lı tebliğde ise “5.1. İzaha Davetin Kapsamı” başlığı altında ise verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğu yönünde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen konulara ilişkin olarak haklarında ön tespit yapılanların izaha davet edileceği düzenlenmiş ancak konulara dair özel bir belirleme yapılmamıştır. Bu durumda, İdare tarafından vergi ziyaı yaratıldığına dair ön tespit yapılabilen her konu izaha davet kapsamına girecektir diyebiliriz.

3- İzaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile yapılan izahatın yeterli bulunmaması durumunda beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

 

4- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; “her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir” iken yapılan yeni düzenleme ile söz konusu sınırlama “bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir” olarak genişletilmiştir. Buna göre sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımları için birbirinden ayrı iki üst sınır belirlenmiştir.

 

5- 519 Sıra No.lı tebliğ ile, mezkûr 370. maddede yer alan yetkiye istinaden ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Bu tebliğ ile izaha davet uygulamasının usul ve esaslarını daha önce düzenlemiş olan 482 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

B-İzaha Davet

Verginin ziyaa uğradığına delalet eden emarelerin tespit edilmesine bağlı olarak işleyen izaha davet müessesesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğu yönünde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen konulara ilişkin olarak haklarında “ön tespit” yapılanlar izaha davet edilirler. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından izaha davet kapsamında haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı "İzaha Davet Yazısı" tebliğ edilerek, tespit edilen hususlar ile ilgili izahatta bulunulması talep edilir. Ancak izaha davet için ön tespitin ilgili olduğu konuya ilişkin olarak; tespit tarihine kadar mükellef nezdinde bir vergi incelemesine başlanılmamış, mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş ve ihbarda bulunulmamış olması gerekmektedir.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 45 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacaktır.

 

C. İzahta Bulunulmaması

 

Kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükelleflerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmamaları durumunda, komisyon tarafından izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarının beyan edilmesi gerektiğine karar verilecektir. Komisyonun değerlendirme sonucunu içeren yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir.

 

D. İzahta Bulunulması

 

1-İzahın Kabul Edilmesi

 

Mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilecek ve mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

 

2-İzahın Kabul Edilmemesi

 

Mükelleflerce yapılan izahın, izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olduğunun veya söz konusu ön tespite ilişkin yapılan izahın yeterli bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun komisyonca değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir.

Yapılan izahın, ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından beyanname verilmemiş olması halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri yapılacaktır.

E. SMİYB Kullandığına Dair Ön Tespit Yapılan Mükellefler

 

Tebliğin “6. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İlişkin Yapılan Ön Tespitler” başlığı altında  yapılan açıklamalarda VUK’nun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanların izaha davet edilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki “toplam mal ve hizmet alışlarının” %5’ini aşmayan mükelleflere “SMİYB ön tespit yazısı” tebliğ edilecektir.

Toplam mal ve hizmet alışları ise mükellef tarafından verilen KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV'ne ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle ayrı ayrı beyan edilen tutarların toplamı olarak hesaplanacaktır.

 

Söz konusu 100.000 TL’lık tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. 100.000 TL ve % 5 sınırlamaya ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.

 

1-SMİYB Toplam Tutarının İlgili Haddi Aşmaması

 

Örnek 1: (A) Ltd. Şti. hakkında sahte fatura düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (B) Ltd. Şti.’nin, (A) Ltd. Şti. tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu faturaların tutarı vergiler hariç 50.000 TL, 40.000 TL ve 10.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 300.000 TL’dır.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (100.000 TL) ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 15.000 TL’nı aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmaması nedeniyle mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilecektir.

 

2-Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılmaması

 

Örnek 2: (C) Ltd. Şti. hakkında sahte fatura düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (D) Ltd. Şti.'nin, (C) Ltd. Şti. tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu faturaların toplam tutarı vergiler hariç 1.000.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 20.000.000 TL’dır.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (1.000.000 TL) bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 1.000.000 TL’nı aşmamış olması nedeniyle mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilecektir.

 

3-İlgili Had ile Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılması

 

Örnek 3: (E) Ltd. Şti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (F) Ltd. Şti.'nin, (E) Ltd. Şti. tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır. Bu faturaların toplam tutarı vergiler hariç 1.000.000 TL olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 10.000.000 TL’dır.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarının (1.000.000 TL), bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını ve ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 500.000 TL’nı aşmış olması nedeniyle mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.

 

4-Ön Tespitlere İlişkin Tutarların Birlikte Değerlendirilmesi

 

Mükelleflere SMİYB ön tespit yazısının tebliğ edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgeler, her bir ön tespit itibarıyla, daha önce o yıl için yapılan ön tespitlerdeki tutarlar da dikkate alınarak, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasının ve/veya ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’inin aşılıp aşılmadığı bakımından değerlendirilecektir.

 

Örnek: 3/2/2020 tarihinde (G) A.Ş. hakkında düzenlenen ve 10/8/2020 tarihindeki ön tespite ilişkin değerlendirmede esas alınan vergi tekniği raporunda, (H) Ltd. Şti.'nin 2019 yılına ilişkin vergiler hariç 120.000 TL’lık sahte faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgu mevcut olup, şirketin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 5.000.000 TL’dır. Öte yandan, (I) A.Ş. hakkında 4/9/2020 tarihinde düzenlenen ve 2/11/2020 tarihindeki bir başka ön tespite ilişkin değerlendirmede esas alınan vergi tekniği raporunda ise (H) Ltd. Şti. hakkında 2019 yılına ilişkin vergiler hariç 200.000 TL’lık sahte faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgu yer almaktadır.

 

3/2/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmesi mümkün iken, 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen fatura tutarı tek başına ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 250.000 TL'nı aşmıyor olmakla birlikte, 3/2/2020 tarihinde düzenlenen rapora istinaden tebliğ edilen SMİYB ön tespit yazısındaki 120.000 TL ile 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen 200.000 TL’nin toplamının (120.000 TL + 200.000 TL = 320.000 TL) ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 250.000 TL'nı aşmış olması nedeniyle mükellefe 4/9/2020 tarihinde düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.

 

5-Ön Tespit Şartlarının Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi

 

Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara ilişkin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların mevcut olması durumunda, söz konusu 100 bin Türk lirası sınırının veya %5'lik oranın aşılmamış olması şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi bir yıla ilişkin bu şartların sağlanmamış olması, diğer yıllarda bu şartları sağlayan mükelleflere bu şartların sağlandığı yıla ilişkin SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmesine engel teşkil etmeyecektir.

 

Örnek: 4/5/2020 tarihinde (İ) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, (K) A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin vergiler hariç 20.000 TL ve 110.000 TL’lık, 2019 yılına ilişkin olarak ise vergiler hariç 70.000 TL ve 90.000 TL’lık sahte faturaları kullanmış olabileceğine dair bulgular mevcuttur. (K) A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin toplam mal ve hizmet alış tutarı 3.000.000 TL, 2019 yılına ilişkin toplam mal ve hizmet alış tutarı ise 3.100.000 TL'dır.

Buna göre, 2018 yılına ilişkin kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (130.000 TL) bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 150.000 TL'nı aşmamış olması nedeniyle 2018 yılına ilişkin faturalar için mükellefe SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilecektir. Bununla birlikte 2019 yılına ilişkin kullanılan sahte faturaların toplam tutarının (160.000 TL), bir takvim yılı için belirlenen 100 bin Türk lirası sınırını ve ilgili yıldaki mal ve hizmet alışlarının %5'i olan 155.000 TL'nı aşmış olması nedeniyle mükellefe 2019 yılına ilişkin faturalar için SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmeyecektir.

 

Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere gerekli açıklamaların yer aldığı "SMİYB Ön Tespit Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunacaktır. Söz konusu yazıda mükelleften herhangi bir izahat istenmeyecek olup daha çok ön tespit yazısından sonra yapılacak işlemler ile ilgili mükellefe bilgi verilecektir. SMİYB Ön Tespit Yazısı’nda bulunacak bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

a) SMİYB ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ön tespitle ilgili hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında (indirimli olarak) kesileceği,

 

b) Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinin (b) fıkrası kapsamında %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunulamayacağı ancak cezada indirim müessesesinden yararlanılabileceği,

 

c) SMİYB ön tespit yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde tespit edilen hususa yönelik beyanname verilmemesi halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemlerinin yapılacağı,

 

ç) Ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.

 

Bilindiği üzere SMİYB kullanma fiili KDV iadesi süreçlerinde (gerek KDV iadesi talep eden mükellef gerekse KDV iadesi talep eden mükellefin alt firması olan mükellefler için) sıkıntı yaratabilen hususlardır. İzaha davet uygulaması kapsamında, “SMİYB Ön Tespit Yazısı” kapsamında gerekli beyanları yaparak ödemeleri gerçekleştiren mükelleflerin İdare tarafından yine de SMİYB kullanan mükellefler listesine alınıp alınmayacağına dair bu tebliğde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (KDVGUT) “IV/E-Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemelere göre, haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan “IV/E.1.3- Özel Esaslara Tabi Mükellefler” kısmında sayılan mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi tutulmaktadırlar.

 

KDVGUT’nin “IV/E. 5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı kısmında “213 sayılı Kanunun 370’inci maddesinde yer alan izaha davet uygulaması kapsamında izaha davet komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, izaha davet uygulaması kapsamına girmeyen işlemlerin gerçekliğini ispatta ise bu Tebliğdeki hükümler uygulanır. Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet kapsamında olan ve izahı kabul edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yürürlükten kaldırılan 482 Sıra No.lu tebliğin “2.16. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi” maddesi altında ön tespit konuları arasında sayılan SMİYB Kullanılması fiiline dair ön tespit yapılan mükelleflerin izaha davet edileceği açıklanıyordu. Yapılacak izahın yeterli görülmemesi halinde ise diğer ön tespit konuları gibi bu tespitler için de ilgili süre içinde beyanname verilmesi ve ziyaa uğratılan vergilerin gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası ile ödenmesi gerekiyordu. Yeni tebliğde ise SMİYB kullanan mükelleflere gönderilecek yazıda izahat alınmayacağı, doğrudan beyanda bulunmaları istenmektedir.

 

KDVGUT’de yer alan düzenlemeye göre “izahı kabul edilen” mükellefler özel esaslara tabi olmayacaktır. İzaha davet uygulamasına dair yeni tebliğde SMİYB kullandığına yönelik ön tespit yapılan mükellefler doğrudan “izahı kabul edilmeyen” mükellef gibi görülmekte, yaratılan vergi ziyaının gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte telafisi talep edilmektedir diyebiliriz. Bu konuda KDVGUT’nde de güncel düzenleme yapılması olası tereddütleri ve uyuşmazlıkları engelleyecektir.

 

KDVGUT’nde düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verileceği, aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu imkânın sağlanacağı düzenlenmiştir. KDV iadesinde özel esaslar uygulamasında hal böyleyken, izaha davet uygulamasında SMİYB kullandığına dair ön tespit yapılan mükelleflerin izahları alınmadan (“izaha davet yazısı” yerine “SMİYB Ön Tespit Yazısı” gönderilerek) doğrudan beyana davet edilmeleri, aksi halde takdire veya incelemeye sevk edilecek olmaları doğru ve hakkaniyetli bir uygulama olmayacaktır düşüncesindeyiz.

 

F- Uzlaşma

 

512 Sıra No.lı tebliğde, izaha davet kapsamında kesilecek vergi ziyaı cezasının uzlaşma kapsamında olup olmayacağına dair 7194 sayılı Kanun VUK’nun 370 ve Ek-1. Maddelerinde yapılan düzenlemelere bağlı olarak,  Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinin (a) fıkrası kapsamında kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükelleflerin, bu maddeye göre %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine süresi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabileceği, ancak, maddenin (b) fıkrası kapsamında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflerin (SMİYB kullanan), bu madde uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası için uzlaşma başvurusunda bulunamayacakları açıklanmıştır.

Mülga tebliğ ekinde yer alan "İzaha Davet Yazısı" ile "Toplam Mal/Hizmet Alışları ile Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi" eklerine 512 No.lı tebliğde yer verilmemiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

EK:

519 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

[1]

1. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

9. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

2. Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

10. Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

3. Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

11. Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

4. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

12. Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi

5. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

13. Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi

6. Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi

14. Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

7. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

15. Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

8. İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

16. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi