TEMMUZ AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Konu: TEMMUZ AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Temmuz ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında 12.02.2020 tarih ve 2020/57 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. Söz konusu usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmış, yeni tanım ve düzenlemeler ile uygulamaya dair bazı örnekler eklenmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

01.07.2020–31.12.2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL olarak hesaplanmıştır. Gelir vergisinden istisna olacak çocuk yardım tutarları ise 0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık) 77,23 TL, 6 yaşından büyük her çocuk için (aylık) 38,62 TL olarak hesaplanmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

01.07.2020–31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK AKARYAKITLARDA ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR

2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan değişiklik sonucunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıtlarda ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

  

2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 olarak tespit edilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

Hazırlanan tebliğ taslağı ile;

 • Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmakta,

 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura v.b. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerce idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkân sağlanmakta,

• Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,

• Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, sağlık hizmet sunucularına (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.) yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,

 • E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı) aşması halinde söz konusu faturaların, 509 No.lı tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesine de imkan sağlanmaktadır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-ARŞİV KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

E-arşiv kılavuzuna “E-Arşiv Faturaların Başkanlığa Aktarımı” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre;

 - Entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için kendilerine yapılacak yazılı bildirim,

 -Özel entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için özel entegratörlerine yapılacak yazılı bildirim,

-Başkanlıkça belirlenen sektör ve mükellef grupları için ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılacak duyurular, ile yazıda veya duyuruda belirtilecek dönemlere ilişkin e-Arşiv Faturaların yine bahsi geçen yazı ya da duyuruda belirtilen süreler içinde FTP aktarım yöntemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine aktarılması zorunlu hale getirilmektedir.

Kendisine e-Arşiv Faturaları Başkanlık sistemlerine aktarım zorunluluğu getirilen mükellef ya da özel entegratörler, ftpdestek@gelirler.gov.tr mail adresinden FTP kullanıcı kodu ve şifresi temin edeceklerdir. Söz konusu e-Arşiv Faturaların Başkanlık sistemlerine aktarılması, ilgili e-Belgelerin raporlama zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ İŞVERENLERİ, 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAK VEYA BUNLARDAN HİZMET ALMAK ZORUNDADIR

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, 01.07.2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunluluğu başlamıştır. Ancak 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile söz konusu uygulamanın başlangıcı 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16.07.2020 tarihinde yayınlanan güncel E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nda 9, 13, 15.5, 15.8, 15.11 numaralı soruların cevaplarında güncelleme yapılmış, ayrıca 15.27 ila 15.39 numaralı soru - cevaplar kılavuza eklenmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNİN İMZA BEYANI MUKİMİ OLDUĞU ÜLKENİN YETKİLİ MAKAMINCA ONAYLANMAK SURETİYLE DE DÜZENLENEBİLECEKTİR

“Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeye göre, şirket kuruluşlarında yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanlarının sadece o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle verilebileceğine dair düzenleme, bu kişilerin imza beyanlarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebileceği şeklinde genişletilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında yeni değişiklikler yapılmış, uygulamaya dair yeni örneklere yer verilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KAMU KURUMLARI İLE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUKLARININ ERTELENMESİ, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA SÜRELERİN UZATILMASI, NORMAL ÇALIŞMAYA DÖNENLERE PRİM DESTEĞİ SAĞLANMASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN 7252 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

Yapılan düzenleme ile kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma veya bunlardan hizmet alma zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda da Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan veya 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamında ücretsiz izin uygulamasında nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma süresine dönmesi halinde, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, 3 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hissesi primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

BAZI TESLİM VE HİZMETLERİN KDV ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE %8 VE %1 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye eklenen geçici madde ile bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları indirimli şekilde yeniden belirlenmiştir. Düzenleme, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek teslim ve hizmetler için geçerli olacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KİRA ÖDEMELERİNDE UYGULANACAK STOPAJ ORANI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde vergi kesintisi oranı %20’den %10’a indirilmiştir. Oran indirimi 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktır. 01.01.2021 tarihinden itibaren kira ödemelerinde yapılacak vergi kesinti oranı ise indirim yapılmadan önce uygulanan oran olan % 20 olacaktır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

 

• 31.07.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.08.2020 tarihinden itibaren,

• 31.07.2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere, 

bir ay uzatılmıştır.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA DAİR DÜZENLEMENİN SÜRESİ BİR AY UZATILMIŞTIR

4857 sayılı Kanunu geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağı ilk olarak 17.04.2020 – 17.07.2020 dönemi için düzenlenmiş, bu süre 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (17.08.2020 tarihine) uzatılmıştı. Bu süre uzatımı hakkında 30.06.2020 tarih ve 2020/177 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Bu defa 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde düzenlenen işten çıkarma yasağına dair mezkûr maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.08.2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.

İlgili sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,