E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

Konu: E-BELGE UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR
SİRKÜLER Sayı: 2020/186

Bilindiği üzere e-belge uygulamaları toplu şekilde 509 No.lı VUK Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde  509 No.lı VUK Genel Tebliğinde yapılması öngörülen düzenlemelere dair tebliğ taslağı yayınlanmıştır.

 

Hazırlanan tebliğ taslağı ile;

  • Hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân sağlanmakta,
  • e-Fatura, e-Arşiv Fatura v.b. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerce idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından onaylanmasına imkan sağlanmakta,
  • Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, sağlık hizmet sunucularına (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.) yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,
  • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalları Aracılığı ile, Gelir İdaresi Başkanlığı Portal Yöntemi”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmekte,
  • E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’nı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’nı) aşması halinde söz konusu faturaların, 509 No.lı tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesine de imkan sağlanmaktadır.

 

Söz konusu tebliğ taslağına sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde (Sıra No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.