"Sporculara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesine Dair 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır"

Konu: "Sporculara Yapılan Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesine Dair 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmıştır"

27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi” başlıklı onuncu bölümünde aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

1. Sporculara Yapılan Ücret Ödemelerinde Tevkifat Uygulaması

1.1. Genel uygulama

7194 sayılı Kanunla, GVK’nun sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini belirleyen geçici 72. maddesinin uygulama süresi, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan % 15 oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca geçici 91. maddede yapılan değişiklikler ile geçici 72. madde ile getirilen uygulamaya ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiş, diğer sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında bir değişikliğe gidilmemiştir. Buna göre 01.01.2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 1) En üst ligdekiler için % 20, 2) En üst altı ligdekiler için % 10, 3) Diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5, oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

GVK’nun geçici 72. maddesi kapsamında yapılan tevkifatın yanı sıra ayrıca aynı Kanunun 94. maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır. 1.2. 01.11.2019 tarihinde sonra akdedilen veya bu tarihten önce imzalanmış olmakla birlikte bu tarih sonrası süre uzatımı veya ücret değişikliği nedenleriyle yenilenen sözleşmeler 01.11.2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 01.11.2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

1.3. 01.11.2019 tarihince önce akdedilen sözleşmeler 01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir.

2. Sporculara Yapılan Ücret Ödemelerinin Beyanı Ve Tevkif Suretiyle Kesilen Gelir Vergisinin Mahsubu

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında vergilendirilmektedir.

2.1. 01.11.2019 tarihinden sonra akdedilen veya bu tarihten önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler nedeniyle yenilenen sözleşmelerde yıllık beyanname verilmesi 01.11.2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 01.11.2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, GVK’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

2.2. 01.11.2019 tarihinde önce akdedilen ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücret değişikliği yapılmayan sözleşmelerde beyanname verme yükümlülüğü

01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

2.3. Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcularda yıllık beyanname verilmesi

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının GVK’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirler her halükarda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.

2.4. Tevkif edilen vergilerin yıllık beyannamede mahsubu

Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise GVK’nun geçici 72. maddesi uyarınca kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün olacaktır. Konu ile ilgili detaylı örneklere sirkülerimiz ekinde yer alan tebliğden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK: 311 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.