"Genel Tebliğ 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere Uygun Olacak Şekilde Güncellenmiştir"

Konu:"Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi Uygulamasını Düzenleyen Genel Tebliğ 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere Uygun Olacak Şekilde Güncellenmiştir"

7194 sayılı Kanunun 18. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121. maddesinin ikinci fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri ve 5. fıkrası değiştirilmişti. Söz konusu yasal değişikliklere dair sirkülerlerimiz ile bilgilendirmeler daha önce yapılmıştı.

Söz konusu yasal değişiklikler 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere, 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yapılan değişiklikler kapsamında bundan sonra gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için,

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait aşağıdaki vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekmektedir:

• Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,

• Geçici vergi beyannameleri,

• Muhtasar,

• Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri,

• Vergi dairelerine verilmesi gereken KDV ve ÖTV beyannameleri, Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca,

-İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz),

-Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, -Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde sayılan Kaçakçılık Suçları fiillerinin işlenmemiş olması gerekmektedir.

Öte yandan, mükelleflerin iade alacaklarına mahsuben ödeme yapmış olmaları durumunda, daha sonra yapılacak tespitler üzerine, iade alacakları tutarın mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması halinde bu durum indirimden faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yine tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilen vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden 15. günün bitimine kadar ödenmesi halinde bu durumun vergilerin ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmemesi şeklinde düzenleme yapılmıştır. 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 312 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile söz konusu yasal değişikliklere uygun olarak 301 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ilgili bölümleri ve örnekler güncellenmiştir.

Saygılarımızla,

EK: 312 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.