"Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Hakkında Karar Yayınlanmıştır"

Konu: "Türkiye Cumhuriyeti İle Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayınlanmıştır"

16.05.2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazete’de, “Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması” hakkında 2546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin de kendi iç mevzuatlarına dair prosedürleri tamamlamaları sonrasında Anlaşma’nın yürürlük tarihi hakkında bir Cumhurbaşkanı Kararı daha yayınlanacak ve Anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın 12. maddesinde her türlü bilgisayar yazılımı ile haber gayrimaddi hak olarak kabul edilmiş olup,

-Haberin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının %3’ü,

-Her türlü bilgisayar yazılımı ödemelerinden ise %10’u oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

“MADDE 12 GAYRIMADDİ HAK BEDELLERİ

1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehtarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi; a) haberin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde üçünü (3)

b) edebi, müzikal veya diğer sanatsal veya bilimsel çalışmanın her türlü telif hakkının (ancak, her türlü sinema filmi veya film, bant veya diğer ses ya da görüntü çoğaltma araçları için ödenen gayrimaddi hak bedelleri hariç) kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarın yüze beşini (5),

c) tüm diğer durumlarda gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde onunu (10), aşmayacaktır.

3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, edebi, müzikal veya diğer sanatsal veya bilimsel her türlü telif hakkının, her türlü bilgisayar yazılımının, haberin, patentin, ticari markanın, tasarım veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya herhangi diğer gayrimaddi varlıkların kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya teknik destek karşılığında ve her türlü sinema filmi veya film, bant veya diğer ses ya da görüntü çoğaltma araçları üzerinde yapılan çalışmaların kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan ödemler dahil olmak üzere sinai, ticari veya bilimsel ekipmanların kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai , ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder.”

Ayrıca anlaşmada ticari kazançlar ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 7. maddesinde ise, İşyeri olmaksızın sigorta veya reasürans faaliyetlerinden doğan kazançlar üzerinden alınacak vergi

a)reasürans faaliyetlerinde gayrisafi prim tutarının %3’nü; ve b) diğer durumlarda gayrisafi prim tutarının %10’nu, aşmayacaktır. 

“MADDE 7 TİCARİ KAZANÇLAR

4. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devlette bulunan varlıkları ya da sigorta sözleşmesinin imza tarihinde bu diğer Devletin mukimi olan kişileri sigortaladığı sigorta veya reasürans faaliyetlerinden doğan kazançları, teşebbüsün bu faaliyetleri diğer Devlette bulunan bir iş yeri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Bununla birlikte, iş yerinin bulunmaması durumunda alınacak vergi;

a) reasürans faaliyetlerinde gayrisafi prim tutarının yüzde üçünü (3); ve

b) diğer durumlarda gayrisafi prim tutarının yüzde onunu (10), aşmayacaktır.” Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 28. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildirecekler ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın hükümleri;

• Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;

• Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecektir.

Saygılarımızla,