"E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru"

Konu: "E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru"

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbabınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbabından;

a) 01.02.2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine,

b) 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunlu bulunmaktadır. Mükellefler elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından e-imza araçları veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin edilen mali mühür ile tebliğde açıklanan;

- GİB Portal,

- Özel Entegratör,

-Doğrudan Entegrasyon yöntemlerinden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabileceklerdir.

Özel Usulsüzlük Cezası Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile eserbest meslek makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzunu e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyen ve alanlar dahil) mükellefler hakkında VUK’nun 353/1.maddesi uyarınca her bir belge için 350 TL’dan aşağı olmamak üzere serbest meslek makbuzunda yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.

Söz konusu kesilecek cezaların toplam tutarı bir takvim yılı içinde 180.000 TL’nı geçemeyecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuda yapmış olduğu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

EK: E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.