"2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır"

Konu: "2020 Yılı Asgari Ücret Desteği Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Genelge Yayınlanmıştır"

2016 ila 2019 yıllarında uygulanmış olan asgari ücret desteği 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 80. madde ile 2020 yılında da uygulanacaktır. Söz konusu düzenleme 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 21.04.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Genelge ile de asgari ücret desteği uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanun 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

1 a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin prime esas günlük kazancı 128 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılı cari aylarında bildirilecek sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2020 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Yukarıda (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 TL olarak esas alınacaktır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğacak sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacaktır. Genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler Kanun hükümlerinden yararlanacak olup, geçmiş yıllarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde hesaplanacak indirim tutarı gelecek aylar/dönemlerde tahakkuk edecek sigorta prim borçlarından mahsup edilecektir. Uygulama ile ilgili detaylı bilgilere sirkülerimiz ekindeki Genelgeden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK: 2020/10 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.