"Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"

Konu:"Nisan Ayında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Hatırlatmalar"

Nisan ayında daha çok Covid-19 salgının etkilerini azaltıcı düzenlemelerin yapıldığını görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü durum dikkate alınarak Nisan ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERE İLİŞKİN İHRACAT SÜRELERİNİN UZATILMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan KDV Sirküleri ile ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık ihracat süresinin sonu 01.04.2020 ilâ 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu ihracat süresinin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA GÖRÜLEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRELERİ ERTELENMİŞTİR

518 No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler paralelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nca alınan karar ile mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesi gereken sigorta primleri ertelenmiş ve yine aynı tebliğde yer verildiği üzere, sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmış olan 65 yaş ve üstünde olanlar ile kronik rahatsızlığı olanların, sokağa çıkma yasağı süresince tahakkuk edecek primlerinin ödenme süreleri ertelenmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına, daha önce uygulamaya başlanmış olan pilot iller haricinde (Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya) Türkiye genelinde geçiş tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir. Buna göre Temmuz ayına ait olup Ağustos ayı içinde verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi birleştirilmiş şekilde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi şeklinde verilecektir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE KDV İADELERİNDE YAŞANAN GECİKMELER VE OLUŞABİLECEK RİSKLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

COVİD-19 virüsü nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca alınan önlemler kapsamında 518 No.lı VUK Genel Tebliğiyle ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ile bazı sektördeki mükelleflerin KDV beyannamelerinin, BA-BS formalarının, muhtasar beyannamelerinin ve defter beratlarının verilme süresi 27.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yapılan bu erteleme sonucu, KDV iadesi talep edecek mükelleflerin alt firmalarının söz konusu beyannameleri vermemeleri nedeniyle KDV İade Kontrol Raporlarında “GEK 6” segmentinde çok fazla sayıda beyanname vermeyen alt firma listelenecektir. Bu itibarla önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, 27.07.2020 tarihine kadar yapılacak mahsup/nakit KDV iade taleplerinde alt firma olumsuzluğu ile ilgili açıklama ve ödeme belgeleri asıllarının ibraz edilememesinin gecikme zammına neden olabileceğinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

VERGİ DAİRESİ İŞLEM VE SÜRELERİN DURMASI HAKKINDA İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Uygulama İç Genelgesinde Vergi Usul Kanunu kapsamında; • Cezada indirim talep etme,

• Uzlaşma başvurusu,

• Kanun yolundan vazgeçme süreleri,

• Dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanmıştır. İç genelgede ayrıca, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında işlemler ve sürelerin de 30.04.2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE 2019 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DOLDURULMASI ZORUNLULUĞUNA DAİR PARASAL HADLER

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya 2019 yılı net satışlar toplamı 56.379.100 TL’nı aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kâr dağıtım tablosunu doldurmaları zorunludur. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

MÜCBİR SEBEP HALİ SORGULAMASINDA OLUMSUZ SONUÇ ALAN MÜKELLEFLERİN FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE 518 NO.LI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR

Genelge ile, mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla 518 sayılı tebliğde sayılan sektörler arasında bulunmamalarına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiklerini ispat ve tevsik eden mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal ettikleri ana faaliyet alanı dikkate alınacağı ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodlarının yeni duruma göre düzeltileceği ve başvuruya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTRONİK SANAYİ SİCİL BELGESİNE (E-BELGE) GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Sanayi sicil sistemine kayıtlı sanayiciler Elektronik Sanayi Sicil Belgelerini (e-belge) elektronik ortamda alabilecek ve ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, v.b. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

SANAYİ İŞLETMELERİ TARAFINDAN NİSAN AYI SONUNA KADAR VERİLECEK YILLIK İŞLETME CETVELLERİ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Sanayiciler 2019 yılı ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar elektronik ortamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Ancak Covid-19 salgın riski nedeniyle Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme Cetveli’ni veremeyenlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurmaları halinde söz konusu süre 4 aya kadar uzatılabilecektir. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 1 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2020/MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ 27 NİSAN 2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi olan 24.04.2020 tarihi 27.04.2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK, DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30.04.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 2019 hesap dönemi Aralık ayı beratları ile 2020 hesap dönemi Ocak ayı beratları yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bilindiği üzere mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüklenmesi gereken beratlarının yüklenme süresi ise 27.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştı. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

24 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2020/ŞUBAT VE 27 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2020/MART DÖNEMİNE AİT KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

24.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dahil) dönemine ait KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28.04.2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

1 SERİ NO.LI TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NO.LU TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANMIŞTIR

1 Seri No.Lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Seri No.lu Tebliğ Taslağı ile, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında düzenlenmiş olan ve OECD Transfer Fiyatlandırması Rehber’ine de giren üç aşamalı raporlama standartlarına ilişkin (Ülke Bazlı Raporlama, Genel Rapor ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu) detaylara yer verilmiştir. Ayrıca taslakta ilişkili kişi tanımında farklı yorumlanabilen “%10 ortaklık payı” kavramına verilen örnekler ile açıklık getirilmiştir. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

İŞ KANUNU GEÇİCİ 10. MADDESİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARA İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU GEÇİCİ 24. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE DAİR USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 24 Üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin yayınlanan Usul ve Esaslar ile; -17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi 1 uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden ve -15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun “İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları” başlıklı 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere verilecek nakdi ücret desteğine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

7244 SAYILI KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR Söz konusu kanun ile;

• Üç Ay Süre İle İşverenler Çalışanları İşten Çıkartamayacak Ancak Çalışanları Ücretsiz İzne Ayırabileceklerdir.

• Ücretsiz İzne Ayrılan veya 15 Mart Sonrası İşten Çıkartılan Ancak İşsizlik Ödeneği Alamayanlara Ücret Desteği Sağlanacaktır.

• Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları 60 Günlük İnceleme Süresi Beklenmeden İşleme Alınacak ve Ödemeler Yapılacaktır.

• Sermaye Şirketleri 30.09.2020 Tarihine Kadar 2019 Yılı Net Karlarının %25’inden Fazlasını, Önceki Yıllara Ait Karlarının ise Tamamını Kar Dağıtımına Konu Edemeyeceklerdir.

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetlerin Merkezler Dışında, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Faaliyetlerin Bölge Dışında Yürütülmesi Halinde Destek, İndirim ve Teşviklerin Uygulanması hakkında düzenleme yapılmıştır.

• Toplu İş Sözleşmeleri ile Grev Ve Lokavt Süreçlerinin Üç Ay Süreyle Durdurulacaktır.

• Süre uzatımı, ertelemeler ile ilgili diğer düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇAD CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR YAYINLANMIŞTIR

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

27.11.1996 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 01.01.1999 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Anlaşmanın imzalandığı tarihten günümüze kadar geçen süre içinde gerek iki ülkenin vergi mevzuatında gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlaşma politikalarında değişiklikler olmuştur.

Ayrıca, uluslararası anlaşma modellerinden biri olan “OECD Model Vergi Anlaşması”da yıllar itibarıyla güncellenmiştir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde 27.11.1996 tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin tadil edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

E-DEFTER SAKLAYICI KURULUŞ VASITASIYLA E-DEFTERLER İLE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMASINA DAİR KILAVUZ (EDEFTER UYGULAMASI SAKLAMA KILAVUZU) YAYINLANMIŞTIR

Söz konusu kılavuz ile, e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika v.b. konular ile e-defter saklayıcı kuruluş vasıtasıyla; mükelleflerin e-defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-defterler ile berat dosyalarının kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesine dair konularda düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.